clanak False

Status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja

02.02.2023.
Status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva člana obitelji na temelju dokaza propisanih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.
Pravo mogu ostvariti članovi uže obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u postupku i pod uvjetima propisanim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i to: bračni ili izvanbračni drug (status izvanbračne zajednice utvrđuje se u izvanparničnome sudskom postupku), djeca, posvojenici, pastorci, roditelji, očuh, maćeha i posvojitelj.
 
Pravo na obiteljsku invalidninu
Pravo na obiteljsku invalidninu imaju članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi uže i šire obitelji umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe.
Pravo na obiteljsku invalidninu članovi uže obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata mogu ostvariti pod sljedećim uvjetima:
a) osobe kad navrše 40 godina života odnosno za mlađe osobe kod kojih se  utvrdi nesposobnost za privređivanje
b) djeca do navršene 15. godine života odnosno ako su na školovanju do kraja propisanog trajanja redovitog školovanja, ali najkasnije do navršene 26. godine života, a ako su nesposobna za privređivanje, dok ta nesposobnost traje, uz uvjet da je nesposobnost nastupila prije navršene 15. godine života odnosno za vrijeme redovitog školovanja prije navršene 26. godine života. Ako je zbog bolesti došlo do prekida, mirovanja ili u drugom slučaju spriječenosti u ispunjavanju školskih odnosno studentskih obveza u punom opsegu po službenoj odluci škole odnosno visokog učilišta, pravo na obiteljsku invalidninu ove osobe mogu koristiti i za vrijeme trajanja bolesti do navršene 26. godine života, a nakon toga najviše još za onoliko vremena koliko su zbog bolesti izgubile od redovitog školovanja, ako je redovito školovanje nastavljeno prije 26. godine života i
c) djeca koja završe redovito trogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, a nastave školovanje u četvrtom razredu u redovitom školovanju ili po programu za obrazovanje odraslih, zadržavaju to pravo ako nisu zaposleni.
Ukoliko je pravo prestalo zbog završetka ili prekida redovitog školovanja prije 26. godine života ili zbog navršenih 26 godina života, djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koja nisu zaposlena ili nisu korisnici mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa mogu ostvariti pravo na obiteljsku invalidninu u trajanju najduže 12 mjeseci od dana završetka ili prekida redovitog školovanja, a najkasnije od dana kad navrše 26. godinu života, te ukoliko podnesu zahtjev za priznavanje prava.
Osnovica za određivanje visine iznosa obiteljske invalidnine je mjesečni iznos osobne invalidnine hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine, a obiteljska invalidnina za jednog korisnika iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja iznosi 50% mjesečno od osnovice.
Pravo na obiteljsku invalidninu iza umrloga hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata od I. do IV. skupine koji je do smrti koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe imaju bračni ili izvanbračni drug i djeca, a roditelji imaju pravo ako ni jedan član uže obitelji ne koristi to pravo i ako im je on bio jedino dijete; ovako utvrđena obiteljska invalidnina iznosi za jednog korisnika 25% mjesečno od osnovice.
Roditelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja koji nisu u radnom odnosu i nisu korisnici mirovine po smrtno stradalom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, umrlom ratnom vojnom invalidu iz Domovinskog rata i umrlom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata imaju pravo na veći iznos obiteljske invalidnine; za jednog roditelja u iznosu od 70% od osnovice mjesečno, za  oba roditelja u iznosu od 100% od osnovice mjesečno.
 
Povećana obiteljska invalidnina
Pravo na povećanu obiteljsku invalidninu (povećanu za 50% od utvrđene obiteljske invalidnine) ima roditelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata čije je jedino dijete smrtno stradalo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i bračni ili izvanbračni drug smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nema djece odnosno ima jedno ili više djece koja su sva nesposobna za privređivanje, uz uvjet da je ta nesposobnost nastala prije 15. godine života odnosno prije navršene 26. godine života ako je dijete bilo na redovitom školovanju.
Pravo na povećanu obiteljsku invalidninu može ostvariti i roditelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je imao i druge djece, a koja su sva smrtno stradala ili umrla do podnošenja zahtjeva za povećanu obiteljsku invalidninu, odnosno i bračni ili izvanbračni drug smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji je imao djece, a koja su sva smrtno stradala ili umrla do podnošenja zahtjeva za povećanu obiteljsku invalidninu.
Dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ima pravo na povećanu obiteljsku invalidninu ukoliko je bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.
 
Uvećana obiteljska invalidnina
Pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu (uvećanu za 34,50% od utvrđene obiteljske invalidnine) ima roditelj smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata čije je jedino dijete smrtno stradalo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i bračni ili izvanbračni drug smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji nema djece odnosno ima jedno ili više djece koja su sva nesposobna za privređivanje, uz uvjet da je ta nesposobnost nastala prije 15. godine života odnosno prije navršene 26. godine života ako je dijete bilo na redovitom školovanju, uz pravo na obiteljsku invalidninu imaju i pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu.
Dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata  ima pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu ukoliko je bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Zahtjev za priznavanje statusa člana obitelji po smrtno stradalom hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata

Zahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu za jednog roditelja u iznosu od 70% od osnovice mjesečno/za oba roditelja u iznosu od 100% od osnovice mjesečno