clanak False

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

16.04.2024.
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvaruje se na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21, 156/23) i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 12/18, 56/22, 40/24).
 
1. Jednokratna novčana pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim     

Članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata prema redoslijedu prvenstva imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 17,85 proračunskih osnovica nakon ekshumacije i identifikacije hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili proglašenja umrlim nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u izvanparničnom postupku.

2. Jednokratna novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

 Pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba imaju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru
- članovi uže i šire obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja
- članovi uže i šire obitelji nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
-  hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
Navedene osobe pravo mogu ostvariti ako se nalaze u jednoj od sljedećih situacija:
a) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti korisnika (prema Popisu teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti koji je sastavni dio Pravilnika; zahtjev se podnosi za vrijeme trajanja te situacije, a prilaže se medicinska dokumentacija koja ne smije biti starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva)  ili teške ozljede korisnika nastale zbog nesretnog slučaja (zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od nastanka situacije, prilaže se otpusno pismo ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo trajanje bolničkog liječenja u najmanjem trajanju 5 dana neprekidno)
b) teške akutne, teške kronične, maligne bolesti članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu  (prema Popisu teških akutnih, teških kroničnih ili malignih bolesti koji je sastavni dio Pravilnika; zahtjev se podnosi za vrijeme trajanja te situacije, a prilaže se medicinska dokumentacija ne smije biti starija od šest mjeseci od dana podnošenja zahtjeva) ili teške ozljede članova uže obitelji korisnika koji žive u zajedničkom kućanstvu nastale zbog nesretnog slučaja (zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od nastanka situacije, prilaže se otpusno pismo ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo trajanje bolničkog liječenja u najmanjem trajanju 5 dana neprekidno)
c) prirodne nepogode ili katastrofe koja je prouzročila štetne posljedice za korisnika i članove njegova zajedničkog kućanstva (zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od nastanka situacije)
d) smrti člana uže i šire obitelji korisnika koji je s njim živio u zajedničkom kućanstvu (zahtjev se podnosi u roku od 30 dana od nastanka situacije) ili
e) novčani prihodi u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva mjesečno po članu zajedničkog kućanstva iznose manje od 25% od utvrđene proračunske osnovice (110,36 EURO)
Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti jedanput u jednoj kalendarskoj godini, a iznimno pravo na jednokratnu novčanu pomoć više puta može se ostvariti samo za situaciju u slučaju smrti člana uže obitelji kako je navedeno pod točkom d).
     Ukupni iznos jednokratnih novčanih pomoći po svim situacijama koji korisnici mogu ostvariti u jednoj kalendarskoj godini ne može biti veći od iznosa jedne proračunske osnovice (441,44 eura).
     Korisnici ne mogu ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć ako:
a) su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva ostvarili ukupno novčane prihode u prethodnoj kalendarskoj godini ili u razdoblju od tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva mjesečno po članu kućanstva veće od 25% od utvrđene proračunske osnovice (110,36 eura)
b) su oni i članovi njihova kućanstva vlasnici ili korisnici registriranog, neregistriranog i odjavljenog motornog vozila koje ne služi podmirenju osnovnih životnih potreba (osobni automobil mlađi od 5 godina, motocikl radnog obujma iznad 650 m3 i mlađi od 7 godina, teretna motorna vozila, kombinirana vozila, radni strojevi, radna vozila i traktori mlađi od 7 godina, Iznimno zapreku ne predstavlja registrirano ili neregistrirano i odjavljeno motorno vozilo kategorije M1 i N1 prema kategorizaciji vozila za homologaciju, bez obzira na starost:
- ako je korisnik ili član njegova kućanstva invalid s 80 % ili više tjelesnog oštećenja ili
- ako korisnik ili član njegova kućanstva boluje od teške akutne, teške kronične ili maligne bolesti s Liste broj 1. koja je sastavni dio Pravilnika
c) su oni ili članovi njihova zajedničkog kućanstva vlasnici ili suvlasnici, korisnici ili sukorisnici nekretnina koje im ne služe za podmirenje osnovnih životnih potreba
d) su na izdržavanju kazne zatvora, osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom kućanstvu s osobama koje su uzdržavali, a iste osobe obvezni su uzdržavati i tijekom izvršenja kazne zatvora
     Iznimno od ispred navedenih uvjeta,  prema članku 121. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, pravo na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba može se ostvariti na temelju odluke ministra, na prijedlog povjerenstva bez provođenja upravnog postupka na temelju Odluke o načinu ostvarivanja navedenog prava i imenovanju povjerenstva koju donosi ministar Ministarstva hrvatskih branitelja – u ovom iznimnom slučaju zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim - obrazac 1

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba - obrazac 2, 3 i 4