clanak False

HRVI iz Domovinskog rata

02.02.2023.
Status hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (HRVI) i pravo na osobnu invalidninu i posebni doplatak utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva hrvatskog branitelja i dokaza propisanih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/17), te nalaza i mišljenja vijeća vještaka posebne organizacijske jedinice Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji podliježe reviziji vijeća viših vještaka.
Prije nalaza i mišljenja o uzroku i postotku oštećenja organizma po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske obavlja se stručna procjena u ovlaštenim  zdravstvenim ustanovama  koje se utvrđuju odlukom ministra nadležnog  za zdravstvo, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za rad i mirovinski sustav,  za svaku kalendarsku godinu.
HRVI iz Domovinskog rata je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata kojemu je organizam oštećen najmanje 20% zbog rane, ozljede ili bolesti, pogoršanja bolesti, odnosno pojave bolesti kao neposredne posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta RH.
Osobna invalidnina je osnovno pravo  HRVI na osnovi oštećenja organizma s osnova ranjavanja, ozljede, bolesti ili pogoršanja bolesti, a određuje se prema skupini oštećenja organizma (I-X skupina).
HRVI koji za isto oštećenje organizma koristi pravo na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje po propisu o mirovinskom osiguranju ne može koristiti pravo na osobnu invalidninu po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
HRVI iz Domovinskog rata ima pravo na posebni doplatak u iznosu 50 % pripadajućeg iznosa osobne invalidnine ako nije u radnom odnosu, ne prima mirovinu i naknadu plaće od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom profesionalne rehabilitacije.


Zahtjev za priznavanje statusa HRVI i posebni doplatak