clanak False

Besplatni udžbenici

02.02.2023.
Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru, HRVI iz Domovinskog rata i njihova djeca, te djeca smrtno stradalog i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ostvaruju pravo na besplatne udžbenike, ako to pravo ne ostvaruju po drugim propisima, te ukoliko ispunjavanju uvjet prihodovnog cenzusa (ako redoviti mjesečni novčani prihodi po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini ne prelaze 264,86 EURO) i ukoliko ispunjavaju i druge uvjete propisane Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji (Narodne novine 78/22) za potrebe redovnoga školovanja u srednjim školama i redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima za studente na studijima ustrojenim sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanje
Iznimno, djeca smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djeca umrlih  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja su bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja imaju pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene redovite mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini.
Pravo za učenike srednje škole  se ostvaruje u vidu novčane naknade i to u iznosu koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, a uzimaju se u obzir samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika prema Odluci o odabiru udžbenika za srednju školu, razred i odjeljenje u koje je korisnik upisan. Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od maksimalne cijene kompleta udžbenika  za pojedini razred svih srednjih škola – gimnazijski program ili strukovni program u koji je korisnik upisan.
Ukoliko se zahtjevu ne priloži račun u izvorniku iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za srednje škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje se u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve srednje škole – gimnazijski program ili strukovni program za razred i program u koji je korisnik upisan.
Pravo na besplatne udžbenike za studente  ostvaruje se u iznosu novčane naknade koja odgovara iznosu maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve razrede svih srednjih škola, uvećane za 20%.
Maksimalne cijene kompleta udžbenika utvrđuje tijelo državne uprave nadležno za znanost i obrazovanje.
ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
• za srednju školu od 01. srpnja do zaključno 31. listopada tekuće kalendarske godine u kojoj započinje školska godina
• za studente od 01.siječnja do zaključno 30.travnja tekuće akademske godine

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike