clanak False

Javni poziv za predlaganje jednog (1) člana Kulturnog vijeća

04.10.2023.
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
 
Na temelju članka 20. Zakona o kulturnim vijećima i finaniranju javnih potreba u kulturi  (Narodne novine broj 83/2022) gradonačelnik Grada Zagreba raspisuje

JAVNI POZIV
za predlaganje jednog (1) člana Kulturnog vijeća
 
Pozivaju se ustanove u kulturi, umjetničke organizacije i udruge te druge pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u području kulture i umjetnosti za podnošenje pisanih i obrazloženih prijedloga kandidata za člana Kulturnog vijeća :

1.  jedan član Kulturnog vijeća za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse (ranije: Vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse)  

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Za člana Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima umjetnosti i kulture.
Mandat izabranog člana imenuje se za preostali dio mandata razrješenog člana odnosno do 12. studenoga 2025.
Uz pisane i obrazložene prijedloge kandidata potrebno je dostavit

           vlastoručno potpisan životopis predloženog kandidata,
           vlastoručno potpisanu suglasnost kandidata da ga se predloži za člana kulturnog vijeća.  

Prijedlozi s traženom dokumentacijom  podnose se u roku 15 dana od dana objave Javnog poziva na adresu:

Grad Zagreb, Gradski ured za kulturu i civilno društvo, Draškovićeva 25, 10 000 Zagreb
s naznakom: „Prijedlozi kandidata za člana Kulturnog vijeća za interdisciplinarne i nove umjetničke i kulturne prakse“

Osobni podaci kandidata za izbor člana  kulturnog vijeća Grada Zagreba dostupni iz prijave i tražene dokumentacije, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe javnog poziva za predlaganje člana kulturnog vijeća Grada Zagreba.

Prijavom na javni poziv kandidati su izričito suglasni da Grad Zagreb kao voditelj obrade može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provođenja procedure javnog poziva, sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine: 42/18).

Prilog: Suglasnost za predlaganje članova/ica Kulturnih vijeća

Javni pozivi