clanak False

Oglas za prodaju rabljenih vozila za dijelove

14.02.2024.
GRAD ZAGREB, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove, Trg Stjepana Radića 1, Povjerenstvo za predlaganje prodaje na javnoj dražbi, odnosno recikliranja vozila koja se ne koriste u prometu ili su uklonjena s površina javne namjene, na temelju zaključka klasa: 360-01/21-01/191, urbroj: 251-03-02-21-2 od 30. 12. 2021.

O G L A Š A V A

prodaju rabljenih vozila za dijelove  

Pravo sudjelovanja imaju sve pravne i fizičke osobe
u skladu s važećim zakonskim odredbama.

 
Javno nadmetanje održat će se dana 19. veljače 2024. s početkom u 9,30 sati, u prostoru tvrtke Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking, Zagrebački velesajam – ulaz Istok 2, Servisna c. bb, Zagreb, u nazočnosti članova Povjerenstva i zainteresiranih kupaca.
 
Uvjeti prodaje:
a) Najpovoljnijem kupcu (najveća ponuđena kupovnina) izdat će se potvrda
    za preuzimanje vozila;
b) Kupac je dužan platiti kupovninu u roku 3 dana za primatelja;
    Proračun Grada Zagreba,  
    broj žiro računa: IBAN HR3423600001813300007, model 26
    poziv na broj odobrenja 7757-981-OIB.
Ako kupac u navedenom roku ne plati kupovninu, smatrat će se da je odustao od kupnje.
c) Sve troškove vezane za preuzimanje vozila nakon plaćene kupovnine
    snosi kupac
d) Prodaja se odvija po načelu viđeno - kupljeno, što isključuje
    naknadne prigovore
e) Kupac je kupljeno vozilo dužan preuzeti u roku tri dana od održavanja javne  
    dražbe
 
Zainteresirani mogu sva vozila koja su predmet ovog javnog nadmetanja razgledati dana 19. veljače 2024. u vremenu od 9,00 do 9,30 sati u prostoru tvrtke
Zagrebački holding d.o.o. – Podružnica Zagrebparking, Zagrebački Velesajam – ulaz Istok 2, Servisna c. bb, Zagreb.

Natječaji/ pozivi / javne rasprave