clanak False

Članovi Grada Zagreba u tijela za provedbu projekta „Multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske za potrebe procjene smanjenja rizika od katastrofa“ dio b. Potresni rizik na području Grada Zagreba

19.05.2020.
 
Članovi Grada Zagreba
u tijela za provedbu
projekta „Multisenzorsko
zračno snimanje
Republike Hrvatske
za potrebe procjene
smanjenja rizika
od katastrofa“
dio b. Potresni rizik
na području
Grada Zagreba

(19.5.2020.)
 
(izmjena 13.4.2021.)
 
-novi mandat: izmjena 16.9.2021., 10.3.2022.
 
 
 
- dr. sc. Luka Korlaet, zamjenik gradonačelnika, za člana Nadzornog tijela Projekta
- Kristina Martinović, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, za pomoćnicu koordinatora Projekta u Upravljačkom tijelu Projekta;
- Dalibor Belegić, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, za voditelja aktivnosti – stručnjaka za upravljanje krizama u Jedinici za provedbu Projekta;
- Boris Guberina, Ured za upravljanje u hitnim situacijama, za stručnjaka za GIS u Jedinici za provedbu Projekta;
- Marinko Cindrić, Ured za programe i projekte Europske unije, za stručnjaka za financije i EU projekte u Jedinici za provedbu Projekta;
- Damir Trbušić, Stručna služba gradonačelnika, za stručnjaka za IT u Jedinici za provedbu Projekta;
- Igor Kozina, Ured za javnu nabavu, za stručnjaka javnu nabavu u Jedinici za provedbu Projekta.
- Nives Škreblin, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, za stručnjaka za GIS u Jedinici za provedbu Projekta;
- Dino Bečić, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, za stručnjaka za GIS u Jedinici za provedbu Projekta,
- Dario Krnjaković, Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo, komunalne poslove i promet. 
 
 

Radna tijela gradonačelnika Grada Zagreba