clanak False

2017-419 Dezinfekcija i kemijsko čišćenje klima,ventilacijskih sustava i kuhinjskih uređaja

30.11.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Dezinfekcija i kemijsko čišćenje klima, ventilacijskih sustava i kuhinjskih uređaja uz kontrolu mikrobiološke čistoće zraka, evidencijski broj nabave: 2017-419

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, Gradska plinara Zagreb-opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb i Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb,  priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Dezinfekcija i kemijsko čišćenje klima, ventilacijskih sustava i kuhinjskih uređaja uz kontrolu mikrobiološke čistoće zraka, evidencijski broj nabave: 2017-419.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


06.12.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Dezinfekcija i kemijsko čišćenje klima, ventilacijskih sustava i kuhinjskih uređaja uz kontrolu mikrobiološke čistoće zraka, evidencijski broj nabave: 2017-419


Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelje Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, Vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Folnegovićeva 1, Zagreb, Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb, Gradska plinara Zagreb-opskrba d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb i Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo d.o.o., Savska cesta 1, Zagreb vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima