clanak False

2017-2852 Sanacija kosog krova autobusne radionice na lokaciji Trešnjevka

12.12.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima – Sanacija kosog krova autobusne radionice na lokaciji Trešnjevka, evidencijski broj nabave: 2017-2852

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Sanacija kosog krova autobusne radionice na lokaciji Trešnjevka, evidencijski broj nabave: 2017-2852.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.


18.12.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Sanacija kosog krova autobusne radionice na lokaciji Trešnjevka, evidencijski broj nabave: 2017-2852


Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima