clanak False

2017-2623 Rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju kotla na drvenu sječku na lokaciji Remetinec

30.11.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju kotla na drvenu sječku na lokaciji Remetinec, evidencijski broj nabave: 2017-2623

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave Rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju kotla na drvenu sječku na lokaciji Remetinec, evidencijski broj nabave: 2017-2623.
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju na web stranici Grada Zagreba dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.28.12.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Rekonstrukcija kotlovnice na prirodni plin uz ugradnju kotla na drvenu sječku na lokaciji Remetinec, evidencijski broj nabave: 2017-2623


Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački holding d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, Zagreb, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.
                                                              
Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima