clanak False

008-003-16-2017-EVV Usluge provedbe istražnih radova i izrade dokumentacije, kompostana Obreščica

30.11.2017.
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima  - Usluge provedbe istražnih radova i izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju kompostane biorazgradivog otpada Obreščica potrebne za sufinanciranje sredstvima EU, evidencijski broj nabave: 008-003-16-2017-EVV

Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave - Usluge provedbe istražnih radova i izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju kompostane biorazgradivog otpada Obreščica potrebne za sufinanciranje sredstvima EU, evidencijski broj nabave: 008-003-16-2017-EVV.
 
Temeljem članka 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljujemo nacrt Dokumentacije o nabavi, te pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da u roku od 5 dana od dana objave ove obavijesti o prethodnom savjetovanju dostave eventualne primjedbe i prijedloge na adresu elektroničke pošte: javnanabava.savjetovanje@zagreb.hr
 
Naručitelj zadržava pravo izmjene navedenog nacrta u bilo kojem dijelu prije objave postupka javne nabave.

Nacrt Dokumentacije o nabavi može se preuzeti ovdje.08.12.2017.
Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na Nacrt  Dokumentacije o nabavi - Usluge provedbe istražnih radova i izrade studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju kompostane biorazgradivog otpada Obreščica potrebne za sufinanciranje sredstvima EU, evidencijski broj nabave: 008-003-16-2017-EVV


Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb kao Središnje tijelo za javnu nabavu a za naručitelja Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41, vezano za pripremu provedbe otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave u naslovu, objavljuje Izvješće o prethodnom savjetovanju u odnosu na nacrt Dokumentacije o nabavi.

Izvješće je dostupno ovdje.
 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima