clanak False

Rezultati natječaja za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje za 2016.

01.07.2016.
Obavještavamo Vas da je Gradonačelnik Grada Zagreba, 23. lipnja 2016. prihvatio prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donio Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora od rednog broja 1. do 28. KLASA:306-02/16-02/1212, URBROJ: 251-03-02-16-2

Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora dostavljena je Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o. te će se potpore realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Razvojna agencija i korisnik.


Popis korisnika potpore


REZULTATI