clanak False

Rezultati natječaja za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje - za 2015.

19.04.2017.
Obavještavamo Vas da je Gradonačelnik Grada Zagreba, 21. listopada 2015. prihvatio prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donio Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora od rednog broja 1. do 19. KLASA:306-02/15-02/1013, URBOJ: 251-03-02-15-2

Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora dostavljena je Razvojnoj agenciji Zagreb – TPZ d.o.o. te će se potpore realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Razvojna agencija i korisnik. 

Popis korisnika potpore

REZULTATI