clanak False

Rezultati javnog natječaja za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2016

06.09.2016.
Obavještavamo Vas da je 5. rujna 2016. prihvaćen prijedlog Povjerenstva za odobravanje potpora i donijet Zaključak o utvrđivanju Liste za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti KLASA: 306-02/16-02/1279, URBROJ: 251-03-02-16-2  prema kojem se korisnicima s Liste odobravaju potpore.

POPIS KORISNIKA POTPORE

Odobrena potpora doznačit će se na poslovni račun nakon što korisnik potpore sklopi Ugovor sa Gradom Zagrebom i priloži bjanko zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika na iznos od 50.000,00 kuna za dužnika i jamca platca.

Bjanko zadužnica mora biti solemnizirana za dužnika i jamca platca
•         obrt ( dužnik je obrt tj. vlasnik obrta, a jamac platac je druga osoba, a ne vlasnik obrta)
•         slobodna zanimanja ( dužnik je osoba koja obavlja djelatnost, a jamac platac neka druga osoba)
•         trgovačka društva koja su upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički
          način (dužnik je pravna osoba, a jamac platac može biti ili osnivač kao fizička osoba ili neka druga osoba).

U tom smislu korisnici potpore s Popisa pozivaju se da u razdoblju od 15. rujna do 17. listopada 2016. pristupe u Gradski ured za gospodarstvo, rad i poduzetništvo radi potpisivanja Ugovora o dodjeli  potpore za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti prilikom čega su dužni dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna.

Prilikom potpisivanja navedenog ugovora molimo Vas da ponesete pečat.

Ukoliko se utvrdi da je korisniku potpore blokiran poslovni račun ili da je promijenjeno sjedište izvan područja Grada Zagreba ili je prestao obavljati djelatnost za koju mu je odobrena potpora, Grad neće izvršiti isplatu odobrenih sredstava.

U roku od 90 dana od dana uplate sredstava na transakcijski račun dužni ste dostaviti dokaz o namjenskom korištenju istih. Dokazi o namjenski utrošenim sredstvima (računi s pripadajućima bankarskim izvadcima) dostavljaju se uz Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima potpore za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti.

Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima potpore za očuvanje i razvoj obrtničke djelatnosti

Gotovinski računi ne priznaju se kao dokaz o namjenskom korištenju sredstava dodijeljene potpore.

Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Zagreb i drugi davatelji državnih potpora.

Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim odnosima.

Korisnik potpore  dužan je imati vlastito ulaganje u projektu. Visina vlastitog ulaganja mora biti u iznosu od najmanje 10% od dodijeljenog iznosa potpore.

Vlastito ulaganje dokazuje se prilikom dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju sredstava.

Dodijeljenim sredstvima ne sufinancira se iznos poreza na dodanu vrijednost ako je korisnik potpore porezni obveznik poreza na dodanu vrijednost.

Ukoliko se u navedenom razdoblju ne javite navedenom uredu, smatrat ćemo da ste odustali od zahtjeva.
 

REZULTATI