clanak False

Uporabna dozvola

30.08.2023.
UPORABNA DOZVOLA
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor odnosno vlasnik građevine.
Zahtjevu se prilaže:
1. fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole na temelju glavnog projekta
2. podaci o sudionicima u gradnji sudionici u gradnji
3. pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine pisane izjave 
4. završna izvješća nadzornih inženjera o izvedbi građevine završna izvješća
5. izjava ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom izjava ovlaštenog inženjera geodezije
6. geodetska snimka izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i/ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku geodetska snimka izvedenog stanja
7. dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica dokaz da je u katastru formirana građevna čestica
8. energetski certifikat zgrade energetski certifikat zgrade
POSTUPAK ISHOĐENJA UPORABNE DOZVOLE
Podnošenje zahtjeva od strane investitora sa svim prilozima
Voditelj postupka u roku od petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obavlja tehnički pregled građevine. Na tehnički pregled pozivaju se investitor, javnopravna tijela koja su u postupku lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole utvrdila posebne uvjete, odnosno izdale potvrdu glavnog projekta i po potrebi neovisni stručnjaci. Investitor, odnosno vlasnik građevine dužan je omogućiti provedbu tehničkog pregleda, na tehničkom pregledu osigurati nazočnost svih sudionika u gradnji i na tehničkom pregledu dati na uvid:
- rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu
ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača
- akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova
- ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera
- građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona
- izvedbeni projekt ako je to propisano ovim Zakonom ili ugovoreno
- izvješće o obavljenoj kontroli glavnog i izvedbenog projekta ako je to propisano
- građevinski dnevnik
- dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom
- elaborat iskolčenja građevine i
- propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom
te po potrebi i drugu propisanu dokumentaciju.
Tehničkim pregledom se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture i jesu li privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova, oprema gradilišta, neutrošeni građevinski i drugi materijal, otpad i sl. uklonjeni, a zemljište na području gradilišta i na prilazu gradilišta dovedeno u uredno stanje.
Ako se na tehničkom pregledu utvrdi nedostatak zbog kojeg građevina ne ispunjava jedan ili više temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta ili drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom, odnosno glavnim projektom, a taj se nedostatak može otkloniti bez izmjene i/ili dopune građevinske dozvole, odnosno glavnog projekta, određuje se primjereni rok za otklanjanje takvog nedostatka koji ne može biti duži od devedeset dana. Investitor je dužan obavijestiti tijelo graditeljstva o otklonjenom nedostatku radi nastavka tehničkog pregleda.
Prije izdavanja uporabne dozvole investitor je dužan platiti upravnu pristojbu: 
- građevine za koje pojedine dozvole izdaje ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva od procijenjenih troškova građenja 0,17 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.858,12 eura, 
- građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, osim građevina iz točke 1. ovoga stavka, od procijenjenih troškova građenja 0,17 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.592,67 eura, 
- zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine – 106,18 eura, 
- ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25 ‰, s time da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 132,72 eura.
Izdavanje uporabne dozvole
Uporabna dozvola dostavlja se:
- investitoru
- katastarskom uredu sa geodetska snimkom izvedenog stanja građevine, geodetskim elaboratom i/ili drugim aktom određenim posebnim propisima radi evidentiranja zgrade, druge građevine, odnosno načina korištenja zemljišta
Protiv uporabne dozvole se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana primitka.  
Nakon što izda uporabna dozvola izgrađena građevina, odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon.