clanak False

Uporabna dozvola

02.07.2019.
Uporabna dozvola
Nakon izdavanja uporabne dozvole izgrađena odnosno rekonstruirana građevina može se početi koristiti odnosno staviti u pogon te se prema posebnom zakonu može donijeti rješenje za obavljanje djelatnosti u toj građevini.
Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor odnosno vlasnik građevine.

OBRAZAC – zahtjev za izdavanje uporabne dozvole
 
Zahtjevu se prilaže:
1. fotokopija građevinske dozvole, odnosno primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi na temelju glavnog projekta
2. podatke o sudionicima u gradnji
3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine
4. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine
5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izrađena u skladu s geodetskim projektom, ako se radi o građevini za koju je izrađen geodetski projekt ili izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom;
6. geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture) koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina ako se radi o građevini za koju se nije izrađivao geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru odnosno katastru vodova ili geodetsku snimku izvedenog stanja građevine ili geodetski elaborat i /ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta, s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru, prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku;
7. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o građevini za koju se nije izrađivao geodetski projekt ili dokaz da je u katastru formirana građevna čestica ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica, osim za izdavanje privremene uporabne dozvole iz 145.st.1.podst. 2. Zakona o gradnji;
8. energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti.
Prije izdavanja uporabne dozvole obavlja se tehnički pregled građevine u svrhu utvrđivanja izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom odnosno glavnim projektom za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole, a na temelju glavnog projekta.
Za izdavanje uporabne dozvole plaća se posebna upravna pristojba:
-Za zgradu koja nije veća od 600m2 građevinske (bruto) površine u iznosu od 800,00kuna;
-Za građevine za koje se prema posebnim propisima posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu od procijenjenih troškova građenja 0,17‰ s tim da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 12.000,00kuna;
-Za ostale građevine od procijenjenih troškova građenja 0,25‰ s tim da iznos upravne pristojbe ne može biti manji od 1.000,00kuna.
Rješenje o komunalnom doprinosu koje se u pravilu donosi na temelju izdane građevinske dozvole, iznimno se za skladište i građevinu namijenjenu proizvodnji donosi po pravomoćnosti uporabne dozvole.