clanak False

Potvrda parcelacijskog elaborata

30.08.2023.
Potvrda parcelacijskog elaborata
Parcelacija građevinskog zemljišta može se provoditi samo u skladu s:
  • lokacijskom dozvolom ;
  • rješenjem o utvrđivanju građevne čestice;
  • građevinskom dozvolom odnosno drugim aktom na temelju kojega je izgrađena građevina;
  • urbanističkim planom uređenja ili prostornim planom područja posebnih obilježja koji u grafičkom dijelu propisuje oblik i veličinu građevne čestice odnosno zone pojedine namjene u mjerilu 1:1000 ili 1:2000;
  • Generalnim urbanističkim planom grada Zagreba ili Generalnim urbanističkim planom Sesveta, a u svrhu određivanja zemljišta koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo Grada Zagreba na temelju članka 171. stavka 1. Zakona,
  • granicom građevinskog područja određenom važećim ili ranije važećim prostornim planom u svrhu određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama,
a parcelacija neizgrađenog građevinskog zemljišta može se provoditi u skladu sa svakim prostornim planom ako se zemljište nalazi na području na kojem Zakonom o prostornom uređenju nije propisana obveza donošenja urbanističkog plana uređenja.

Akt o parcelaciji građevinskog zemljišta provodi se u katastru nakon što je upravno tijelo izdalo potvrdu da je parcelacijski elaborat usklađen a aktom odnosno planom u skladu s kojim je izrađen.
Potvrda parcelacijskog elaborata se ne izdaje za formiranje građevne čestice u katastru u skladu s lokacijskom dozvolom ili građevinskom dozvolom u kojoj su lomne točke građevne čestice određene u GML formatu ili čiji je sastavni dio geodetski projekt.