clanak False

Etažiranje - potvrda da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline

02.07.2019.
Etažiranje - potvrda da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline
Na temelju odredbe članka 73. st.3. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Nar.nov. 81/15 – pročišćeni tekst i 94/17 - ispravak) tijelo graditeljstva nadležno je za izdavanje potvrde da su posebni dijelovi nekretnine samostalne uporabne cjeline.

OBRAZAC  - zahtjev za izdavanje potvrde

Zahtjev za izdavanje potvrde podnosi osoba koja je dokazala pravni interes.
Uz zahtjev je potrebno priložiti dokaz da je građevina izgrađena u skladu s aktom za građenje nadležnog tijela i plan posebnih dijelova zgrade s popisom i opisom nekretnine koja je predmet etažiranja.
U postupku izdavanja potvrde očevidom se utvrđuje da li su svi posebni dijelovi zgrade za koje se traži potvrda samostalne uporabne cjeline te da li su izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela.
Potvrda mora sadržavati popis i opis posebnih dijelova nekretnine i utvrđenje da su izgrađeni u skladu s dozvolom nadležnog tijela.