clanak False

Poziv za podnošenje zahtjeva za podmirivanje računa i nadoknadu iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima koji su smješteni u stambenim kontejnerima nakon potresa na području Grada Zagreba

23.03.2021.
Kako bi se pomoglo građanima Grada Zagreba čiji su objekti oštećeni u potresu, a koji žive u stambenim kontejnerima, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o podmirivanju računa i nadoknadi iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima korisnicima  stambenih kontejnera u koje su smješteni nakon potresa  na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/21).
 
Grad Zagreb će podmiriti račune distributerima električne energije ili nadoknaditi iznos plaćenih računa za električnu energiju građanima s kojima je sklopio ugovore o korištenju stambenih kontejnera bez naknade, u koje su smješteni nakon potresa na području Grada Zagreba od priključenja na elektroenergetsku mrežu do prestanka korištenja stambenog kontejnera.
           
Građani koji se nalaze na Popisu korisnika stambenih kontejnera podnose zahtjev i prilažu propisanu dokumentaciju kako bi ostvarili pravo na podmirivanje računa ili nadoknadu iznosa plaćenih računa.

Računi za električnu energiju moraju glasiti ili na osobu s kojom je sklopljen ugovor o korištenju stambenog kontejnera bez naknade ili na člana zajedničkog kućanstva.

Računi za električnu energiju koji su ispostavljeni do kraja travnja 2021. Grad Zagreb će podmiriti iznos neplaćenih računa ili nadoknaditi plaćene iznose u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Računi koji će se ispostavljati  od  1. svibnja 2021., Grad Zagreb će mjesečno nadoknađivati iznos plaćenih računa u visini  utroška električne energije bez kamata, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno po stambenom kontejneru, u roku od 15 dana od dana zaprimanja dokaza o plaćanju računa.          
 
Obrasci Zahtjeva za podmirivanje računa i nadoknadu iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima korisnicima  stambenih kontejnera u koje su smješteni nakon potresa  na području Grada Zagreba i izjava mogu se preuzeti na internetskoj stranici Grada Zagreba: www.zagreb.hr i u svim pisarnicama Gradske uprave.
 
Zahtjevi se podnese putem pošte na adresu Grad Zagreb, Trg Stjepana Radića 1 (Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša) ili se predaju u pisarnicama Gradske uprave.
 
Sve informacije mogu se dobiti putem e-maila gospodarstvo @zagreb.hr ili na telefon broj 6101 031.

Potrebni obrasci:
  

Javni pozivi