clanak False

Sektor za pravne i financijske poslove

14.06.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:

SEKTORA ZA PRAVNE I FINANCIJSKE POSLOVE, na lokaciji: Zagreb, Šubićeva 38/II

Pomoćnica pročelnika za pravne i financijske poslove:
Ivana Vrcan Denisov
Tel: 01/658-5316, faks: 01/658-5299
E-mail:ivana.vrcan-denisov@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi koji se odnose na ugovaranje, pripremu utuživanja, pripremu dokumentacije i ovršnih isprava zbog namirenja tražbina, poslove koji se odnose na plan i analizu, naplatu potraživanja, financijske poslove, računovodstvo i normativne poslove.

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE - II. kat
Voditeljica odjela za pravne poslove: 
Alma Krek Vuković
tel: 01/658-5312  faks: 01/658-5299
E-mail: alma.krek@zagreb.hr
 - obavljaju se poslovi koji se odnose na izradu nacrta sporazuma, ugovora, tužbi, žalbi, nacrta prijedloga za donošenje ovršnih rješenja, vođenje prvostupanjskog upravnog postupka radi naknade ratne štete temeljem Zakona o obnovi,  te donošenje rješenja o utvrđivanju visine spomeničke rente temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Odluke o visini spomeničke rente.
   
ODSJEK ZA UGOVARANJE
Voditeljica odsjeka za ugovaranje: 
Martina Čanađija Pavičić
tel:01/6585-253, faks:01/658-5299
E-mail: martina.canadija-pavicic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade nacrta sporazuma i ugovora o osnivanju prava služnosti na cestovnom zemljištu, korištenju spomeničke rente, financiranju uređenja građevinskog zemljišta, privremenom korištenju prometnih poligona, plaćanju posebnog doprinosa za nedostajuća parkirno-garažna mjesta, realizaciji programa koji se financiraju iz Proračuna Grada Zagreba, financiranju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, kompenzacijama u međusobnim potraživanjima, o sufinanciranju određenih akcija te druge nacrte ugovora iz djelokruga Ureda, pripremanje prijedloga zaključaka za gradonačelnika i Gradsku Skupštinu iz djelokruga Ureda, poslovi u vezi s koncesijama u području žičara (za javne usluge) i koncesijama za dimnjačarske poslove te praćenje zakonske regulative.

ODSJEK ZA POSLOVE PRIPREME UTUŽIVANJA
Voditeljica odsjeka za poslove pripreme utuživanja: 
Dajana Vukušić
tel:01/658-5249, faks:01/658-5299
E-mail: dajana.vukusic@zagreb.hr
-obavljaju se poslovi prikupljanja potrebne dokumentacije i izrade nacrta tužbi, izrade nacrta prijedloga za donošenje ovršnih rješenja, izrade nacrta očitovanja na podneske, izrade nacrta žalbi i pripremanje odgovora na uložene tužbe i žalbe u sudskim i upravnim postupcima iz djelokruga Ureda, izrade prijedloga zaključaka za gradonačelnika glede mirnog rješenja sudskog postupka, izrade prijedloga nagodbi u mirnim rješenjima sudskih postupaka, praćenja zakonske regulative, pripreme odgovora strankama u zahtjevima za odštetu.

ODSJEK ZA PRAVNE POSLOVE
Voditelj odsjeka za pravne poslove: 
Željko Miškulin
tel: 01/658-5221, faks:01/658-5376   
E-mail: zeljko.miskulin@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi praćenja i proučavanja stanja u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, donošenja rješenja o utvrđivanju visine spomeničke rente temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Odluke o visini spomeničke rente, vođenja prvostupanjskog upravnog postupka iz radi naknade ratne štete temeljem Zakona o obnovi, izrade očitovanja na prigovore, predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba u vezi obavljanja poslova iz djelokruga Ureda, te vođenja propisanih evidencija.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I RAČUNOVODSTVENE POSLOVE - II. kat
Voditeljica odjela za financijske i računovodstvene poslove - 
Tatjana Zrnić
tel:01/658-5309, faks:01/658-5258 
E-mail: tatjana.zrnic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade analiza, izvješća, planskih dokumenata, financijskog plana Ureda, plana prihoda i izdataka sredstava za financiranje programa poslova iz nadležnosti Ureda  i uređenja Grada te poslovi vođenja evidencija.

ODSJEK ZA PLAN I ANALIZU
Voditeljica odsjeka za plan i analizu: 
Ivana Grilec
tel:01/658-5318 , faks: 01/658-5331
E-mail:ivana.grilec@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade analiza, izvješća i drugih stručnih materijala iz djelokruga Ureda, izrade planskih dokumenata, pripreme programa i plana radova iz djelokruga Ureda, te izrade izvješća o izvršenju programa i plana, izrade prijedloga za osiguranje sredstava u proračunu Grada Zagreba.

ODSJEK ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA
Voditelj odsjeka za naplatu potraživanja - 
Ante Čačić
tel:01/658-5272, faks:01/658-5236
E-mail: ante.cacic@zagreb.hr
 - obavljaju se poslovi praćenja stanja dugovanja i naplate potraživanja, izrade izvješća, vođenja analitičke evidencije o potraživanjima, poduzimanja mjera za prisilnu naplatu.

ODSJEK ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica odsjeka za financijske poslove: kontakt osoba:
Ivana Đerzić
tel: 01/658-5266, faks: 01/658-5258
E-mail:ivana.derzic@zagreb.hr
 - obavljaju se poslovi izrade financijskog plana Ureda, izrade plana prihoda i izdataka sredstava za financiranje programa poslova iz nadležnosti Ureda i uređenja Grada, praćenja stanja dospjelih obveza Ureda po svim osnovama, financijsko praćenje realizacije ugovora po proračunskim pozicijama, vođenje analitičke evidencije po objektima.

ODSJEK ZA RAČUNOVODSTVO
Voditeljica odsjeka za računovodstvo - 
Irena Anić
Tel:01/658-5378, faks: 01/658-5258
E-mail:irena.anic@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi izrade periodičnih i godišnjih obračuna sredstava za financiranje programa pripreme i uređenja Grada i izrada financijskih izvješća Ureda, vođenja i usklađivanja svih dijelova knjigovodstva, ažuriranja glavne knjige i analitičkih knjigovodstava, obavljanja usklađivanja računa.

ODJEL ZA NORMATIVNE POSLOVE 
Voditeljica odjela za normativne poslove:
Nataša Orešković Križnjak
tel:01/658-5320, faks:01/658-5299
E-mail: natasa.oreskovic-kriznjak@zagreb.hr
- obavljaju se poslovi  praćenja i proučavanja stanja u  područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, pripremanja i izrade nacrta propisa iz područja nadležnosti Ureda, stručne obrade najsloženijih pravnih pitanja iz djelokruga Ureda,  davanja primjedaba i prijedloga na nacrte zakona i drugih propisa iz djelokruga Ureda, davanja stručnih mišljenja i objašnjenja u provedbi zakona i drugih propisa iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, osiguravanja jedinstvenog postupanja u provedbi zakona i drugih propisa iz  djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, postupanja po predstavkama upućenim Ustavnom sudu Republike Hrvatske za ocjenu ustavnosti i zakonitosti gradskih propisa, pripreme zaključaka i drugih stručnih materijala za Gradsku skupštinu Grada Zagreba, gradonačelnika i njihova tijela, pružanje stručne pomoći u izradi izvješća i obavljanje drugih poslova po nalogu.