clanak False

Sektor za komunalno i prometno redarstvo

20.12.2023.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA obavljaju se poslovi:

SEKTORA ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO, na lokaciji: Zagreb, Jagićeva 31
Pomoćnik pročelnika za komunalno i prometno redarstvo: Željko Renić
Tel: 01/616-6104, faks: 01/616-6130
E-mail: zeljko.renic@zagreb.hr

- Sektor za komunalno i prometno redarstvo obavlja poslove provedbe nadzora i poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim zakonom i drugim propisima, nadzora nad primjenom gradskih propisa iz nadležnosti, odnosno djelokruga Ureda, te druge poslove iz djelokruga Sektora.

ODJEL ZA SUSTAVNO PRAĆENJE POSLOVA NADZORA I PRIPREMU DOKUMENTACIJE KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
Voditelj Odjela za sustavno praćenje poslova nadzora i pripremu dokumentacije komunalnog i prometnog redarstva - kontakt osoba:

- U Odjelu za sustavno praćenje poslova nadzora i pripremu dokumentacije komunalnog i prometnog redarstva obavljaju se poslovi praćenja nadzora nad propisima kojima se uređuje promet na području Grada Zagreba, nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, upravljanja prometom, nadzora nad rezerviranim parkirališnim mjestima, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poslovi prikupljanja i obrade podataka o počinjenim prekršajima, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za odore i elektroničku opremu te drugi  poslovi iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA SUSTAVNO PRAĆENJE I PROVEDBU POSLOVA NADZORA KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
​Voditelj Odsjeka za sustavno praćenje i provedbu poslova nadzora  komunalnog i prometnog redarstva - kontakt osoba:

- U Odsjeku za sustavno praćenje i provedbu poslova nadzora  komunalnog i prometnog redarstva obavljaju se poslovi praćenja nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje komunalni red, promet na području Grada Zagreba, nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, upravljanja prometom, nadzora nad rezerviranim parkirališnim mjestima, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila te drugi  poslovi iz djelokruga Odsjeka u svrhu koordinacije rada i provedbe mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnim zakonom, Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja, Odlukom o uređenju prometa i drugim gradskim propisima, davanje odgovora na upite, primjedbe i pritužbe građana, te izrada izvješća, informacija i drugih stručnih materijala iz djelokruga Odsjeka.

ODSJEK ZA PRIPREMU DOKUMENTACIJE KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
Voditelj Odsjeka za pripremu dokumentacije komunalnog i prometnog  redarstva - Marko Čleković
Tel: 01 6585 957
E-mail: marko.clekovic@zagreb.hr

- U Odsjeku za pripremu dokumentacije komunalnog i prometnog  redarstva obavljaju se poslovi prikupljanja i obrade podataka o počinjenim prekršajima u svrhu daljnjeg postupanja vezano za izdavanja obavijesti o počinjenim prekršajima i izdavanja obveznog prekršajnog naloga iz područja komunalnog redarstva, pripremanja dokumentacije za provođenje nadmetanja za odore i elektroničku opremu komunalnih i prometnih redara, kamere, za uklanjanje protupravno  postavljenih objekata i drugo, poslove u vezi s poslovima javne nabave, za potrebe iz djelokruga Sektora, što ih provodi nadležna služba (za javnu nabavu), suradnje i koordinacije obavljanja poslova sa svim sektorima unutar Ureda, s drugim gradskim upravnim tijelima, komunalnim trgovačkim društvima iz djelokruga Sektora i drugim trgovačkim društvima te s predstavnicima tijela državne uprave i drugim pravnim subjektima, davanje odgovora na upite, primjedbe i pritužbe građana i udruga, te izrada izvješća, informacija i drugih stručnih materijala iz djelokruga Sektora.

ODJEL KOMUNALNOG REDARSTVA
Dežurni broj telefona za građane: 01/610-1566
Voditelj Odjela komunalnog redarstva: Mladen Vidmar
Tel: 01/616-6101, faks: 01/616-6130
E-mail: redarstvo@zagreb.hr
E-mail: mladen.vidmar@zagreb.hr

- U Odjelu komunalnog redarstva obavljaju se poslovi provedbe nadzora nad propisima kojima se uređuje komunalni red, dimnjačarski poslovi, održavanje nerazvrstanih cesta, promet na području Grada Zagreba, prijevoz putnika u javnom prometu, prijevoz kočijama i auto taksi prijevoz, te propisa kojima se uređuju uvjeti i način držanja kućnih ljubimaca i način postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, te drugi  poslovi iz djelokruga Odjela.
 
IZVAN SJEDIŠTA ODJELA, na lokaciji: Zagreb, Park Stara Trešnjevka 2

ODSJEK ZA NADZOR OBAVLJANJA DIMNJAČARSKIH POSLOVA
​Voditeljica odsjeka za nadzor obavljanja dimnjačarskih poslova - Anita Ričko
Tel: 01/616-6062 
E-mail: anita.ricko@zagreb.hr

- U Odsjeku za nadzor obavljanja dimnjačarskih poslova se obavljaju poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova što se odnose na kontrolu vođenje godišnjeg plana, kontrolnih listova, radnih naloga, izdanih računa, isticanja obavijesti o dolasku dimnjačara te registra dimovodnih objekata i uređaja za loženje sa sustavom dobave zraka, poslovi organiziranja i provođenja nadzora radi sprječavanja neposredne opasnost za zdravlje, život i imovinu, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Prekršajnim zakonom, poslovi suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima Odsjek obavlja nadzor, poslovi obavještavanja o opasnostima koja se upućuju korisniku usluga i drugim nadležnim tijelima, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka, vođenja evidencije o izdanim koncesijama i evidencije o radu ovlaštenog dimnjačara (pritužbama korisnika usluga, načinu rješavanja pritužbi, o izrečenim novčanim kaznama i drugo).

ODSJEK ZA NADZOR DRŽANJA I POSTUPANJA SA ŽIVOTINJAMA
Voditeljica Odsjeka za nadzor držanja i postupanja sa životinjama: Mirela Deveničar
Tel: 01/658-5911
E-mail: mirela.devenicar@zagreb.hr

- U Odsjeku za nadzor držanja i postupanja sa životinjama se obavljaju poslovi nadzora nad provedbom odredaba Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama, osim ako je zakonom ili posebnim propisima određeno postupanje veterinarskog odnosno stočarskog inspektora, Odluke o komunalnom redu što se odnose na održavanje čistoće, uređenje i korištenje javnih površina (kante za pseći izmet) i držanje životinja, Odluke o prijevozu kočijama, odnosno odredaba što se odnose na održavanje čistoće konja i kanti za konjski izmet, poslovi poduzimanja mjera uklanjanja hranilišta za mačke na trošak udruge za zaštitu životinja sukladno Pravilniku o načinu, izgledu i uvjetima postavljanja hranilišta za mačke, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Prekršajnim zakonom, poslovi organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, suradnje u pripremi i izradi nacrta propisa nad kojima Odsjek obavlja nadzor, odnosno poduzima mjere, poslovi obavještavanja o saznanjima za koja je nadležna inspekcija i druga ovlaštena tijela, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana i udruga, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.


​ODSJEK ZA NADZOR GRAĐENJA I PROVEDBE ZAHVATA U PROSTORU KOJI NISU GRAĐENJE
Voditelj Odsjeka za nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje:
Dario Bedenik mag.ing.građ.
Tel: 01/ 6585-956
E- mail: dario.bedenik@zagreb.hr


​- U Odsjeku za nadzor građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenjese obavljaju poslovi nadzora nad provedbom odredaba Zakona o građevinskoj inspekciji što se odnose na utvrđivanje zakonitosti građenja i provedbe zahvata u prostoru koji nisu građenje te poslovi ovlaštenog poduzimanja određenih radnji i poduzimanja mjera uklanjanja ruševine zgrade, otklanjanja oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija, uklanjanja građevine, usklađivanja provedbe zahvata u prostoru koje nije građenje, uklanjanja zahvata u prostoru koje nije građenje, privremene obustave izvođenja radova, dovršenja vanjskog izgleda zgrade i izlaganja energetskog certifikata, poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o komunalnom gospodarstvu i Prekršajnim zakonom, poslovi organiziranja i provođenja izvršenja rješenja, poslovi obavještavanja o saznanjima za koje je nadležno drugo ovlašteno tijela, davanja odgovora na pitanja gradskih zastupnika i odgovora na predstavke i pritužbe građana, pružanja podataka i informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave iz djelokruga Odsjeka.

POSLOVI KOJI SE OBAVLJAJU NA PODRUČJU PODRUČNIH UREDA - područni uredi Gradske uprave: ČrnomerecMedveščakTrešnjevkaDubrava i Novi Zagreb.

ODJEL PROMETNOG REDARSTVA
Dežurni broj telefona za građane: 01/610-1566
Voditelj Odjela prometnog redarstva: Antun Filković
Tel: 01/616-6128
E-mail:antun.filkovic@zagreb.hr
E-mail: redarstvo@zagreb.hr

- U Odjelu prometnog redarstva obavljaju se poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, nadzora nad rezerviranim parkirališnim mjestima, poslovi vezani za premještanje nepropisno zaustavljenih ili parkiranih vozila, poduzimanje mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnim zakonom i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja te drugi poslovi iz djelokruga Odjela.

IZVAN SJEDIŠTA PODRUČNIH UREDA, na lokaciji: Zagreb, Jagićeva 31

Voditelj Prvog područnog odsjeka (Centar-Trnje-Medveščak-Maksimir-Trešnjevka-Črnomerec-Susedgrad): kontakt osoba:
Tel: 01/610-1566

- Obavljaju se poslovi Prvog područnog odsjeka (Centar-Trnje-Medveščak-Maksimir-Trešnjevka-Črnomerec-Susedgrad): poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, izdavanja naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnim zakonom i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja.
 
Voditelj Drugog područnog odsjeka (Pešćenica-Dubrava-Sesvete-Novi Zagreb) - kontakt osoba:
Tel: 01/610-1566

- Obavljaju se poslovi Drugog područnog odsjeka (Pešćenica-Dubrava-Sesvete-Novi Zagreb): poslovi nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, izdavanja naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, te poduzimanja mjera sukladno ovlastima propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnim zakonom i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja.