clanak False

Sektor za investicijske projekte i održavanje objekata

12.03.2024.
Pomoćnik pročelnika za investicijske projekte i održavanje objekata: Zrinko Rebrina
Tel: 01 610- 1248
E-mail:Zrinko.Rebrina@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka o potrebama za proširenje kapaciteta ustanova iz nadležnosti Sektora radi planske izgradnje novih objekata i adaptacije postojećih, analiziranja podataka s ciljem definiranja prioriteta za proširenje kapaciteta ustanova te usklađivanja prioriteta u vremenskom i financijskom okviru, poslovi sudjelovanja u izradi godišnjeg Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvene djelatnosti Grada Zagreba kroz prikupljanje podataka o potrebama, usklađivanje prioriteta za proširenje kapaciteta ustanova te određivanje dinamike kapitalnih investicija, poslovi koordinacije u pripremi projektnih zadataka za projekte kojima se sufinancira dogradnja, izgradnja novih objekata, obnova, povećanje energetske učinkovitosti i drugi radovi na objektima, poslovi utvrđivanja prioriteta investicijskog održavanja, poslovi redovitog praćenje natječaja / javnih poziva na otvorene natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava iz financijskih instrumenata EU, poslovi pravovremene pripreme projektnih prijedloga povezanih s investicijskim ulaganjima, poslovi prikupljanja dokumentacije i podnošenja zahtjeva za nadoknadom financijskih sredstava, komunikacije s ugovornim tijelom te suradnje s nadležnim tijelima i drugim pravnim subjektima povezanim s provedbom projekata financiranim instrumentima Europske unije, praćenja provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima za investicijske projekte, izrade svih potrebnih stručnih analiza i izviješća povezanih s provedbom investicijskih projekata, vođenja evidencija o planiranim i prijavljenim investicijskim projektima te projektima u provedbi.

ODJEL ZA PLANIRANJE, PRIPREMU I PRAĆENJE PROJEKATA KAPITALNIH ULAGANJA I ODRŽAVANJE OBJEKATA
Voditelj Odjela za planiranje, pripremu i praćenje projekata kapitalnih ulaganja i održavanje objekata: Filip Kelava
Tel: 01 610- 1248
E-mail: Filip.Kelava@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi prikupljanja podataka o potrebama za proširenjem kapaciteta ustanova, analiziraju prikupljeni podaci, sudjeluje u definiranju prioriteta i određuje dinamika kapitalnih investicija iz nadležnosti Odjela radi planske izgradnje novih objekata i adaptacije postojećih, poslovi sudjelovanja u izradi godišnjeg Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvene djelatnosti i u obnovu objekata oštećenih potresom u Gradu Zagrebu i suradnje s drugim nadležnim gradskim upravnim tijelima u analizi mogućih lokacija za izgradnju novih objekata, poslovi koordinacije u pripremi projektnih zadataka za projekte kojima se sufinancira dogradnja, izgradnja novih objekata, obnova, povećanje energetske učinkovitosti i drugi radovi na objektima koji se financiraju iz gradskog proračuna i ostalih izvora financiranja, poslovi vođenja evidencija o građevinskom stanju objekata iz djelatnosti, prikupljanja podataka o potrebama ustanova za investicijskim održavanjem objekata, uvida u stanje objekata koji su prijavljeni za hitnu sanaciju, utvrđivanja prioriteta investicijskog održavanja, planiranja dinamike realizacije investicijskog i tekućeg održavanja objekata u suradnji s ustanovama, izrade projektnih zadataka za projekte sanacije te predlaganja potrebnih sredstava za provedbu projekata investicijskog održavanja, praćenje izvršenja sklopljenih ugovora za radove investicijskog i tekućeg održavanja te sudjelovanja u postupcima izrade prostornih planova.

ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU INVESTICIJSKIH PROJEKATA SUFINANCIRANIH FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA EU
Voditeljica Odjela za pripremu i provedbu investicijskih projekata sufinanciranih financijskim instrumentima EU: Marijana Prevendar
Tel: 01 610- 1248
E-mail: Marijana.Prevendar@zagreb.hr

-  obavljaju se poslovi redovitog praćenje natječaja/javnih poziva za pravovremeno podnošenje projektnih prijedloga povezanih s investicijskim ulaganjima na otvorene natječaje iz financijskih instrumenata EU, pripreme dokumentacije za podnošenje projektnih prijedloga na otvorene pozive za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava, pripreme stručnih podloga za izradu operativnih i financijskih planova projekata i određivanje udjela u financiranju, komunikacije s ugovornim tijelom te suradnje s nadležnim tijelima i drugim pravnim subjektima povezanim s provedbom projekata financiranim instrumentima Europske unije, poslovi upravljanja partnerskim odnosima, određivanja ključnih aspekata održivosti projekta, praćenja provedbe ugovora o bespovratnim sredstvima za investicijske projekte, definiranja i nadzora kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta, pribavljanja propisane dokumentacije za izradu i podnošenje zahtjeva za nadoknadom sredstava u propisanim rokovima, izrade narativnih i financijskih izvješća uz praćenje financijskog tijeka projekta, promidžbe i vidljivosti projekata, izrade izvješća o praćenju provedbe i vrednovanja projekata, analize financijskih pokazatelja i učinkovitosti projekata u provedbi i provedenih investicijskih projekata, praćenja i analize administrativnih i drugih zapreka i problema u provedbi projekata te predlaganje potrebnih mjera za njihovo otklanjanje, vođenja evidencija o planiranim i prijavljenim investicijskim projektima te projektima u provedbi.