clanak False

Sektor za financijske poslove

11.03.2024.
IZVAN SJEDIŠTA UREDA, na lokaciji: Zagreb, Vodnikova 14
Pomoćnica pročelnika za financijske poslove: ĐurđicaSvaton 
Telefon: 01/610-0315
E-mail: Durdica.Svaton@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu programa i planova sredstava za financiranje prava, novčanih pomoći, programa i projekata korisnika, udruga i drugih organizacija civilnog društva iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda te raspolaganje sredstvima i izvršenje plana sredstava koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za njihovo financiranje, prikupljanje i kontrolu svih financijskih dokumenata, vođenje potrebnih evidencija te izradu analiza i izvješća za osigurana financijska sredstva iz djelokruga Ureda, odobravanje isplata, kontrolu namjenskog korištenja sredstava iz djelokruga Ureda, vođenje evidencija, isplate i kontrole korisnika trajnih prava sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja te korisnika mjera socijalne politike, vođenje postupaka povrata nepripadajućih novčanih sredstava isplaćenih iz proračuna, izradu, praćenje i kontrolu financijskih planova ustanova iz nadležnosti, provedbu odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima financiranja domova za starije i nemoćne osobe i zdravstva, praćenje i kontrolu utroška proračunskih i decentraliziranih sredstava ustanova iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, isplate sredstava ustanovama iz nadležnosti, kontrolu namjenskog korištenja sredstava u skladu s financijskim planovima ustanova i kontrolu vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, kontrolu i praćenje financijskih sredstava iz EU fondova u ustanovama iz nadležnosti, pripremu i obradu dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave iz proračunskih odnosno decentraliziranih sredstava za potrebe iz djelokruga Ureda što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, suradnju u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi iz djelokruga Ureda te vođenje registra ugovora.

ODJEL ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odjela za financijske poslove: Marija Grubišić
Telefon: 01/610-0384
E-mail: Marija.Grubisic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu programa i planova sredstava za financiranje prava, novčanih pomoći, programa i projekata korisnika, udruga i drugih organizacija civilnog društva iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda te raspolaganje sredstvima i izvršenje plana sredstava koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za njihovo financiranje, prikupljanje i kontrolu svih financijskih dokumenata, pripremu naredaba za isplate, vođenje evidencija ulaznih dokumenata i isplata, obavljanje računalnog unosa i obrade podataka prema aplikativnom programu, uspostavu i vođenje baze podataka u vezi korisnika sredstava iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, praćenje ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika prava, novčanih pomoći, programa i projekata, udruga i drugih organizacija civilnog društva, izradu nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izradu analiza i izvješća, odobravanje isplata, izradu izjave o fiskalnoj odgovornosti Ureda, kontrolu namjenskog korištenja sredstava iz djelokruga Ureda, evidencije, isplate i kontrole korisnika trajnih prava sukladno propisima o pravima hrvatskih branitelja te korisnika mjera socijalne politike sukladno Odluci o socijalnoj skrbi te vođenje postupaka povrata nepripadajućih novčanih sredstava isplaćenih iz proračuna.

ODSJEK ZA ANALITIČKO -PLANSKE POSLOVE
Voditelj odsjeka za analitičko -planske poslove:
Telefon: 01/610-0392

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu programa i planova sredstava za financiranje prava, novčanih pomoći, programa i projekata korisnika, udruga i drugih organizacija civilnog društva iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda te raspolaganje sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za njihovo financiranje, prikupljanje i kontrolu svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje prava, novčanih pomoći, programa i projekata korisnika, udruga i drugih organizacija civilnog društva iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, pripremu naredaba za isplate, vođenje evidencije ulaznih dokumenata i isplata, obavljanje računalnog unosa i obrade podataka prema aplikativnom programu, uspostavu i vođenje baze podataka u vezi korisnika sredstava iz djelokruga Ureda, praćenje ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika prava, novčanih pomoći, programa i projekata, udruga i drugih organizacija civilnog društva, izradu financijskih podloga za donošenje financijskog plana Ureda, izradu nacrta godišnjeg plana izdataka za poslovanje Ureda, izradu analiza i izvješća, odobravanje isplata, poslovi vezani uz izradu izjave o fiskalnoj odgovornosti Ureda i kontrolu namjenskog korištenja sredstava iz djelokruga Ureda.

ODSJEK ZA ISPLATE KORISNIKA TRAJNIH PRAVA BRANITELJA
Voditelj Odsjeka za isplate korisnika trajnih prava branitelja.
Telefon: 01/610-6042

- obavljaju se financijsko-računovodstveni poslovi vezani uz isplate prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara, hrvatskih ratnih vojnih invalida i članova njihovih obitelji, mirnodopskih vojnih invalida stradalih nakon 17. kolovoza 1990. i članova njihovih obitelji temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, financijsko-računovodstveni poslovi vezani za isplate prava ratnih vojnih invalida, mirnodopskih vojnih invalida, sudionika rata i civilnih invalida rata te članova njihovih obitelji temeljem Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, financijsko-računovodstveni poslovi vezani uz isplate prava civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata i financijsko-računovodstvene poslove vezane uz posmrtnu skrb te isplate prava osoba koje nemaju prebivalište na teritoriju Republike Hrvatske, poslovi koji se odnose na proračunsko planiranje, pripreme prijedloga proračuna te praćenje tijeka izvršavanja proračuna za isplate prava iz djelokruga Odsjeka, poslovi financijske evidencije, kontrole obračuna prava, razmjene podataka i kontrole isplata ostvarenih prava, povrata nepripadajućih novčanih primanja, izrade izvješća te izdavanja potvrda.

ODSJEK ZA ISPLATE KORISNIKA MJERA SOCIJALNE POLITIKE
Voditeljica Odsjeka za isplate korisnika mjera socijalne politike: Tanja Paštar
Telefon: 01/610-0315
E-mail: Tanja.Pastar@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pripreme i provedbe isplata novčanih pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, kontrole provedbe isplate i vođenje analitičkih evidencija o korisnicima i utrošenim financijskim sredstvima, obavljaju se poslovi koji se odnose na proračunsko planiranje, pripreme prijedloga proračuna te praćenje tijeka izvršavanja proračuna za novčane pomoći iz djelokruga Odsjeka, praćenje ostvarivanja prava i obveza nositelja novčanih pomoći iz djelokruga Odsjeka, izrade analiza i izvješća ostvarenih novčanih pomoći temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.
 
ODJEL ZA FINANCIJSKO PRAĆENJE POSLOVANJA USTANOVA
Zagreb, Trg Stjepana Radića 1
Voditelj Odjela za financijsko praćenje poslovanja ustanova: Marko Cikač
Telefon: 01/610-1271
E- mail: Marko.Cikac@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu, praćenje i kontrolu financijskih planova ustanova iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, provedbu odluka Vlade Republike Hrvatske o financiranju decentraliziranih funkcija u djelatnostima financiranja domova za starije i nemoćne osobe i zdravstva, praćenje i kontrolu utroška sredstava decentralizacije u ustanovama, kontrolu i obradu financijskih izvješća ustanova, pripremu naredbi za isplate ustanovama, izračun, kontrolu i knjiženje naknada za članove upravnih vijeća, prikupljanje i analizu izjava o fiskalnoj odgovornosti ustanova, praćenje, prikupljanje, kontrolu i obradu financijskih izvješća ustanova, kontrolu namjenskog korištenja sredstava u skladu s financijskim planovima ustanova i kontrolu vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, izradu uputa i akata o kriterijima korištenja vlastitih prihoda ustanova, kontrolu i praćenje financijskih sredstava iz EU fondova u ustanovama iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda.

ODJEL ZA PRIPREMU I OBRADU DOKUMENTACIJE
Voditelj Odjela za pripremu i obradu dokumentacije:Marinko Cindrić
Telefon:01/610-0315
E-mail: Marinko.Cindric@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi pripreme i obrade dokumentacije za nadmetanje i zahtjeva za početak postupka javne nabave iz proračunskih odnosno decentraliziranih sredstava za potrebe iz nadležnosti Ureda što ga provodi nadležna služba za javnu nabavu, suradnje u izradi prijedloga Plana nabave iz djelokruga Ureda, suradnje s nadležnom službom za javnu nabavu u pripremi podataka i očitovanja u vezi s javnom nabavom, kontrola troškovnika i računske ispravnosti troškovnika, suradnje s nadležnim odjelima Ureda u dijelu poslova koji se odnosi na izvršenje sklopljenih ugovora i potrebe sklapanja dodataka ugovoru, praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi iz djelokruga Ureda te vođenja registra ugovora.