clanak False

REZULTATI-Javni natječaj za dodjelu potpora inovatorima koji razvijaju i promoviraju inovacije za poduzetničko korištenje za 2020.

29.10.2020.
Obavještavamo vas kako je Gradonačelnik Grada Zagreba 22. listopada 2020. godine prihvatio prijedlog Savjeta za potpore inovatorima i donio Zaključak o utvrđivanju Liste inovatora za dodjelu potpora od rednog broja 1. do 35. KLASA: 306-02/20-02/32985, URBROJ: 251-03-02-20-2

Utvrđena Lista inovatora za dodjelu potpora dostavljena je Zagrebačkom inovacijskom centru d.o.o., te će se potpore realizirati na temelju ugovora o korištenju potpore što će ga sklopiti Zagrebački inovacijski centar d.o.o. i korisnik.


LISTA INOVATORA ZA DODJELU POTPORA