clanak False

Prometna studija

19.04.2017.

Cilj je Prometne studije Grada Zagreba razrada niza Generalnih prometnih planova grada za 2005., 2010. i 2020. godinu. Ovo izvješće opisuje etape u razradi i procjeni planova za svaku od tri planske godine i sadržaj svakog plana.