clanak False

Kvaliteta zraka

29.07.2019.

Gradski ured za zdravstvo u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ prati kvalitetu zraka na mjernoj postaji Mirogojska 16, odnosno koncentraciju sljedećih onečišćujućih tvari u zraku: dušikov monoksid (NO), dušikov dioksid (NO2), ugljikov monoksid (CO), sumporov dioksid (SO2), i prizemni ozon (O3). 
Više podataka o izmjerenim parametrima kvalitete zraka građani mogu naći na Web GIS aplikaciji „Ekološka karta Grada Zagreba“ (https://ekokartazagreb.stampar.hr/ ).