clanak False

Centar za pomoć u kući

05.01.2024.

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) centar za pomoć u kući je ustanova koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih od sljedećih navedenih usluga:
- organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka),
- obavljanje kućnih poslova,
- održavanje osobne higijene i/ili
- zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

OSNIVANJE CENTRA ZA POMOĆ U KUĆI

Centar za pomoć u kući je ustanova socijalne skrbi koja se osniva za pružanje svih ili pojedinih gore navedenih aktivnosti, a može ga osnovati jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba.

POSTUPAK:

Postupak se pokreće podnošenjem zahtjeva za osnivanje centra za pomoć u kući Gradskom uredu za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Ured).
Ured utvrđuje rješenjem da su ispunjena mjerila glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih radnika za osnivanje centra za pomoć u kući.
Rješenje Ured donosi temeljem nalaza povjerenstva kojeg imenuje gradonačelnik Grada Zagreba koje utvrđuje ispunjavanje uvjeta sukladno Pravilniku o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (Narodne novine 110/22).
Centar može započeti s radom nakon dobivenog konačnog rješenja kojim je utvrđeno da su ispunjeni potrebni uvjeti i nakon upisa u sudski registar te upisnik ustanova socijalne skrbi.

DODATNE INFORMACIJE:

Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, Trg Stjepana Radića 1, tel: 610-1271.