clanak False

Dom socijalne skrbi

22.01.2024.

Dom socijalne skrbi javna je ustanova koju može osnovati Republika Hrvatska rješenjem ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi. 
Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, vjerska zajednica, trgovačko društvo, udruga i druga domaća i strana pravna ili fizička osoba može osnovati dom socijalne skrbi pod uvjetom i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine 18/22, 46/22, 119/22 i 71/23) i zakonom kojim se uređuju ustanove.


Dom socijalne skrbi javna je ustanova koja se osniva za pružanje socijalnih usluga:
1. savjetovanje
2. stručna procjena
3. psihosocijalno savjetovanje
4. socijalno mentorstvo
5. psihosocijalna podrška
6. rana razvojna podrška
7. pomoć pri uključivanju u programe odgoja i redovitog obrazovanja
8. pomoć u kući
9. boravak
10. organizirano stanovanje i/ili
11. smještaj.

Dom socijalne skrbi obavlja i druge poslove koji se odnose na:
1. podršku korisnicima i pružateljima izvaninstitucijskih oblika smještaja
2. osiguranje provođenja mjere intenzivne stručne pomoći i nadzora nad ostvarivanjem skrbi o djetetu prema zakonu kojim se uređuju obiteljski odnosi
3. osiguranje provođenja odluke o ostvarivanju osobnih odnosa s djetetom pod nadzorom
4. izvršavanje odgojnih mjera i posebnih obveza maloljetnika prema propisima kojim se uređuje kaznenopravna zaštita djece
5. stručnu pomoć i potporu udomiteljima i korisnicima i provođenje edukacije udomitelja
6. predlaganje i poticanje aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini
7. procjenjivanje potreba korisnika i sudjelovanje u donošenju socijalnog plana za područje jedinice područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba
8. poticanje i razvijanje volonterskog rada i
9. obavljanje drugih poslova na temelju zakona i statuta doma.

Dom socijalne skrbi može se osnovati kao:
1. centar za odgoj i obrazovanje
2. centar za rehabilitaciju
3. centar za pružanje usluga u zajednici
4. dom za odrasle osobe
5. dom za starije osobe.