clanak False

Strateška procjena utjecaja izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Zagreba na okoliš - usvojene izmjene i dopune 2017.

03.12.2020.

Usvojeno:


Tijek postupka:

Javna rasprava: