clanak False

Prostorni plan Grada Zagreba - usvojene izmjene i dopune 2017.

19.04.2017.


Odluka o donošenju Prostornoga plana Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 8/01, 16/02, 11/03, 2/06, 1/09, 8/09, 21/14, 23/14 - pročišćeni tekst, 22/17)

1. TEKSTUALNI DIO

2. GRAFIČKI DIO

  • KARTOGRAFSKI PRIKAZI (MJ 1:25000)

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.A. Površine za razvoj i uređenje - izmjene i dopune 2017.
legenda 

1. KORIŠTENJE I NAMJENA PROSTORA, 1.B. Promet, Pošta i elektroničke komunikacije - izmjene i dopune 2017.
legenda 

2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.A. Energetski sustav - izmjene i dopune 2017.
legenda

​2. INFRASTRUKTURNI SUSTAVI I MREŽE, 2.B. Vodnogospodarski sustav, Obrada, skladištenje i odlaganje otpada - izmjene i dopune 2017.
legenda

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.A. Uvjeti korištenja - izmjene i dopune 2017.
legenda

3. UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE PROSTORA, 3.B. Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite - izmjene i dopune 2017.
legenda
 Tijek postupka izrade i donošenja izmjena i dopuna Plana:

1. Odluka o izradi izmjena i dopuna Plana - objavljena 8.5.2015.

2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Plana 


3. Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana

1. TEKSTUALNI DIO:

 2. GRAFIČKI DIO: