clanak False

Pregled i potvrda geodetskih elaborata infrastrukture

13.06.2023.
Vođenje katastra infrastrukture obuhvaća pregledavanje i potvrđivanje geodetskih elaborata infrastrukture, unošenje podataka iz tih elaborata u katastar infrastrukture te čuvanje i korištenje tih podataka.

Geodetski elaborat infrastrukture izrađuje se za novoizgrađenu i/ili neevidentiranu infrastrukturu, te svaku drugu promjenu na infrastrukturi kao što je napuštanje i/ili uklanjanje infrastrukture kada se ona vodi u katastru infrastrukture.

Jednim geodetskim elaboratom infrastrukture može se istovremeno obuhvatiti evidentiranje promjena koje se odnose na novoizgrađenu infrastrukturu i napuštanje odnosno uklanjanje postojeće već evidentirane infrastrukture u slučaju da se radi o istovrsnoj infrastrukturi.

Izgled geodetskog elaborata infrastrukture i zapisi koji se u okviru tog elaborata izrađuju u digitalnom obliku moraju biti u skladu s tehničkim specifikacijama koje izdaje Središnji ured Državne geodetske uprave.

Geodetsku izmjeru infrastrukture obavlja ovlaštena osoba koja izrađuje geodetski elaborat infrastrukture sukladno Pravilniku o katastru infrastrukture (NN 77/21), a uz zahtjev za pregledavanje i potvrđivanje geodetskog elaborata infrastrukture prilaže se izjava vlasnika, odnosno upravitelja infrastrukture da je ista u njegovom vlasništvu, odnosno da njome upravlja.

Upravna pristojba za pregled i potvrdu geodetskog elaborata infrastrukture se prema Zakonu o upravnim pristojbama (NN 115/16) te Uredbi o tarifi upravnih pristojbi (NN 156/22) po Tar.br. 1. ne naplaćuje.