clanak False

Prava socijalne skrbi Grada Zagreba

19.04.2017.

Odlukom o socijalnoj skrbi (Službeni glasnik Grada Zagreba 26/14, 19/15, 6/16, 16/1623/1604/19 i 06/20) utvrđuju se prava socijalne skrbi koja, pored prava što ih osigurava Republika Hrvatska na osnovi Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15 , 52/1616/17130/17 i 98/19), osigurava Grad Zagreb.

Na taj način Grad Zagreb, kao jedinica lokalne samouprave dodatno skrbi za građane poboljšavajući njihove životne uvjete, a obuhvaća sve dobne skupine uključujući djecu od dojenačke dobi do građana starije životne dobi.


PRAVA SOCIJALNE SKRBI