clanak False

Poslovi

19.04.2017.

Poslovi opće uprave
- Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih), vođenje popisa birača.
- Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva) i dostave.


Knjigovodstveno-financijski poslovi
Knjigovodstveni i financijski poslovi za gradska upravna tijela  i mjesnu samoupravu na području područnih ureda.

Poslovi odgoja i obrazovanja
Vođenje prvostupanjskog upravnog postupka o odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, trajnoj odgodi školovanja, prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole i primjerenog programa osnovnog i srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, vodi propisane očevidnike i izdaje uvjerenja na temelju očevidnika, prati stanje u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja i predlaže razmatranje odgovarajućih mjera, prikuplja podatke za izradu informacija i drugih stručnih materijala iz djelatnosti, osigurava provedbu plana upisa djece u prvi razred osnovne škole, poduzima mjere protiv roditelja učenika koji redovito ne izvršava obveze, surađuje sa školama, zdravstvenim i socijalnim ustanovama u rješavanju pitanja školovanja učenika s teškoćama te poslovi u vezi s korištenjem poslovnog prostora ustanova u djelatnostima.

Poslovi u oostvarivanju prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji
Rješavanje u upravnim stvarima u svezi s rješavanjem statusa člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i njihovim pravima, statusa člana obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja i njihovim pravima, statusa pastorka, statusa člana obitelji umrlog HRVI- ja Domovinskog rata od I. do IV. skupine i njihovim pravima, statusa HRVI- ja iz Domovinskog rata, njegovih prava i prava članova njegove obitelji, statusa zatočenika u neprijateljskom logoru, statusa i prava osoba koje nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske, statusa i prava stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji i ostalih statusa i prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koji prema posebnim propisima nisu u nadležnosti drugih tijela, rješavanje po prijedlogu za obnovu postupka, izdavanje uvjerenja o statusnim pravima, izdavanje objava za povlastice u unutarnjem putničkom prometu za korisnike prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji; rješavanje u upravnim stvarima temeljem Odluke o vrstama pomoći socijalne skrbi Grada Zagreba (pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, pomoć i njega u kući, novčana pomoć umirovljenicima); provođenje postupka u vezi s ostvarivanjem prava na pomoć za ogrjev, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenu zaštitu neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa; rješavanje u upravnim stvarima o ostvarivanju prava socijalne skrbi Grada Zagreba, te o priznavanju prava na zdravstvenu zaštitu osoba koje su nesposobne za samostalan život i rad i nemaju sredstava za uzdržavanje ako istu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Poslovi socijalne skrbi
Rješavanje u upravnim stvarima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ( pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, pomoć i njega u kući, novčana pomoć umirovljenicima); te provođenje postupka u vezi s ostvarivanjem prava na pomoć za ogrjev, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenu zaštitu neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa.

Poslovi gospodarstva
Obavljanje gospodarskih djelatnosti kao obrta od strane fizičkih i pravnih osoba, pružanje pojedinih turističkih usluga od strane građana, udovoljavanje minimalnim tehničkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje gospodarskih djelatnosti, upis obrta u obrtni registar, izdavanje obrtnica, odobravanje domaće radinosti i sporednog zanimanja, vođenje evidencija i izdavanje uvjerenja i izvadaka iz obrtnog registra, domaće radinosti i sporednog zanimanja, ovjera knjiga žalbi, vođenje upisnika i evidencija, izdavanje iskaznica turističkim vodičima, pripremanje odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.

Poslovi poljoprivrede i šumarstva
Obavljaju se poslovi u vezi s utvrđivanjem naknade, odnosno oslobađanjem od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, u vezi sa zabranom držanja ili premještanja pčela, oplođivanjem rasplodnjakom, vođenjem Upisnika dobavljača božićnih drvaca, provedivosti povrata u vlasništvo šuma u postupku naknade za oduzetu imovinu, davanjem u zakup zajedničkih lovišta, utvrđivanjem uvjeta za ostvarivanje prava na izravne mjere gradskih potpora poljoprivredi.

Poslovi prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnih poslova i prometa
- Lokacijske dozvole, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskih elaborata, uvjerenja i davanje odgovora na upite građana, pripremanje odgovora na pitanja gradskih zastupnika, te na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba s područja prostornog uređenja, davanje uputa i mišljenja strankama s područja prostornog uređenja, te pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.
- Rješenja o uvjetima građenja, rješenja o izvedenom stanju, dozvole za uklanjanje građevina, uporabne dozvole za građevine, građevinske dozvole u započetim postupcima sukladno Zakonu o gradnji, potvrde glavnog projekta, potvrde izvedenog stanja, potvrde na plan posebnih dijelova zgrade (elaborat etažiranja), druge potvrde i uvjerenja, pripremanje odgovora na pitanja gradskih zastupnika, na predstavke i pritužbe građana i pravnih osoba s područja graditeljstva, davanje uputa i mišljenja strankama s područja graditeljstva, te pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga potrebnih za rad tijela mjesne samouprave.
- Odobrenja o postavi natpisa, svih tipova reklama, reklamnih objekata i svih tipova pokretnih naprava, o postavi i uklanjanju spomen ploča i spomenika, ako posebnim propisima nije drugačije određeno, rješenja o komunalnoj naknadi i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade. 
- Nadzor nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, Odluke o uporabi javnih prometnih površina za rezervirana parkirališna mjesta, Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba, Odluke o nerazvrstanim cestama, te Odluke o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanje s njima u dijelu koji se odnosi na kretanje pasa (komunalni redari).
- Nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te izdavanje naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila (prometni redari).

Imovinsko-pravni poslovi
Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta.

Poslovi mjesne samouprave
Poslovi mjesne samouprave koji se odnose na stručnu, organizacijsku, administrativnu i tehničku pripremu i obradu sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izradu programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izradu nacrta planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranje s građanima i udrugama građana, prikupljanje i obradu podataka o radu tijela mjesne samouprave i o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganje rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranje i provođenje mjesnih zborova građana, te organiziranje i provođenje civilne zaštite u oblicima mjesne samouprave.