clanak False

Poslovi

04.03.2022.

Poslovi opće uprave
 - Vođenje državnih matica (rođenih, vjenčanih, umrlih), sklapanje braka, vođenje registra životnog partnerstva, sklapanje životnog partnerstva, vođenje državnih matica DKP-a  vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu od 1992., promjena osobnog imena, naknadni upisi i ispravci u državnim maticama, osnivanje matičnog arhiva, izdavanje uvjerenja, domovnica za sve upise u knjigu državljana za područje Grada Zagreba od 1947. (osim Središnje evidencije - hrvatski državljani koji nemaju prebivalište u RH), odnosno drugih isprava o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (izvadak, rodni list, potvrde - iz matice rođenih, izvadak, vjenčani list - iz matice vjenčanih, te izvadak, umrli list - iz matice umrlih, izvadak iz registra životnog partnerstva, potvrda o životnom partnerstvu), vođenje registra birača.
 Poslovi pisarnice (zaprimanje zahtjeva), pismohrane i dostave.
 
Knjigovodstveno-financijski poslovi
Knjigovodstveni i financijski poslovi za gradska upravna tijela  i mjesnu samoupravu na području područnih ureda.
 
Imovinsko-pravni poslovi
Obavljaju se poslovi rješavanja u upravnim postupcima izvlaštenja i određivanja naknade za značajnije i druge objekte izvlaštenja, odnosno naknade oduzete imovine, rješavanja u postupcima predaje zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave te rješavanja izvanupravnih predmeta. Stambeni poslovi:
- priznavanje stanarskog prava i iseljenje iz stana
- utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje povratnika, izbjeglica i žrtava nasilja u obitelji
- vođenje popisa stanova, najmodavaca, najmoprimaca i visine slobodno ugovorene najamnine.
Poslovi u ostvarivanju statusa prognanika, izbjeglica i povratnika
- utvrđivanje i gubitak statusa prognanika, izbjeglica i povratnika

Poslovi odgoja i obrazovanja
Vođenje prvostupanjskog upravnog postupka za donošenje rješenja o: prijevremenom upisu u prvi razred osnovne škole, odgodi upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od upisa u prvi razred osnovne škole, privremenom oslobađanju od već započetog školovanja, određivanju primjerenog programa osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju, ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog ili srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju. Vođenje postupka za uključivanje učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu učenja hrvatskog jezika, provedba plana upisa djece u prvi razred osnovne škole, poduzimanje mjera protiv roditelja učenika koji redovito ne izvršavaju obveze, suradnja sa školama, zdravstvenim  i socijalnim ustanovama, prikupljanje dokumentacije vezane za zahtjev školskih ustanova za odobravanje potpore pomoćnika u nastavi i poslovi u vezi s davanjem školskog prostora i opreme na privremeno korištenje, sukladno gradskom programu javnih potreba u obrazovanju.
 


Poslovi socijalne skrbi
Rješavanje u upravnim stvarima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi ( pomoć za podmirenje troškova stanovanja, novčana pomoć korisnicima doplatka za pomoć i njegu i korisnicima osobne invalidnine, pomoć i njega u kući, novčana pomoć umirovljenicima); te provođenje postupka u vezi s ostvarivanjem prava na pomoć za ogrjev, ukop po minimalnom socijalnom standardu i zdravstvenu zaštitu neosiguranim osobama sukladno odredbama zakona i drugih propisa.
 

Poslovi vezani uz prava hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te žrtava i stradalnika rata
Rješavanje u upravnim stvarima vezano uz ostvarivanje statusa i prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, stradalih pirotehničara i članova obitelji smrtno stradalih pirotehničara na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, poslovi rješavanja u vezi sa zaštitom prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, civilnih invalida Domovinskog rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji na temelju Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, izdavanje uvjerenja o priznatim statusima, rješavanje o pravu na oslodođenje od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te izdavanje objava za povlastice u unutarnjem putničkom prometu sukladno propisanim uvjetima.


Poslovi gospodarstva
Poslovi vezani uz rješavanje predmeta u prvom stupnju u području pružanja usluga smještaja, obavljanja gospodarskih djelatnosti kao obrta, pružanja pojedinih turističkih usluga od strane građana, udovoljavanja propisanim minimalnim tehničkim i drugim uvjetima prije početka obavljanja zakonom određenih djelatnosti, ispunjavanje uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, utvrđivanje razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima, vođenje obrtnog registra, upisnika ugostiteljskih i smještajnih objekata, evidencije kolektivnih ugovora i vođenja drugih propisanih evidencija, poslove upisa u registar udruga sindikata i udruga poslodavaca, registracije ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, izdavanje potvrda o sastavu kućanstva i ovjere izjava o uzdržavanju građanima na radu u inozemstvu, utvrđivanje prava na besplatni javni prijevoz nezaposlenim radno sposobnim osobama, pružanje podataka, informacija i drugih stručnih podloga po zahtjevu državnih tijela, ustanova, građana i drugih subjekata, pripreme odgovora na pitanja gradskih zastupnika, medija te na predstavke i pritužbe građana.

Poslovi poljoprivrede i šumarstva
Rješavanje u upravnim stvarima u vezi s utvrđivanjem naknade, odnosno oslobađanjem od plaćanja naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, u vezi s upisom dobavljača božićnih drvaca, te u vezi s davanjem dozvole za krčenje šume. Vođenje upravnog postupka u vezi s odobrenjem lovnogospodarskih osnova, te u vezi s isplatom naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova u zajedničkim lovištima. Vođenje Upisnika dobavljača božićnih drvaca.
Poslovi u vezi s utvrđivanjem ispunjavanja uvjeta za ostvarivanje prava na gradske potpore u poljoprivredi, administrativna i terenska kontrola korištenja gradskih potpora u poljoprivredi.
Poslovi u vezi s praćenjem provedbe godišnjih planova održavanja park-šuma i lovnogospodarskih planova, u vezi s ustanovljenjem i ukidanjem zajedničkih lovišta, davanjem u zakup prava lova u zajedničkim lovištima, izradom mjera za sprečavanje šteta od divljači, te korištenjem sredstava naknade za pravo lova.

Poslovi prostornog uređenja, graditeljstva, komunalnih poslova i prometa
- vode se prvostupanjski postupci i izdaju akti za provedbu prostornih planova (lokacijske dozvole, dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, potvrde parcelacijskog elaborata), rješenja o izmjeni, dopuni, produženju važenja, ukidanju i poništenju lokacijske dozvole, izdaju se lokacijske informacije, daju se obavijesti o načinu provedbe pojedinih odredbi Zakona o prostornom uređenju, Zakona o gradnji i/ili prostornog plana, na traženje projektanta provodi se utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja prostornog uređenja, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.
- vode se prvostupanjski postupci i izdaju građevinske dozvole i rješenja o izmjeni, dopuni, ukidanju i poništenju građevinske dozvole, uporabne dozvole, obavijesti o prijavi početka građenja, odnosno početka radova na uklanjanju građevine, na traženje projektanta provodi se utvrđivanje usklađenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima, izdaju potvrde o samostalnim uporabnim cjelinama nekretnine sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, daju se upute, odgovori na upite, predstavke i pritužbe iz područja graditeljstva, te obavljaju ostali poslovi sukladno propisima.
- nadzor nad provedbom odredaba Odluke o komunalnom redu, Odluke o uporabi javnih prometnih površina za rezervirana parkirališna mjesta, Odluke o uređenju prometa na području Grada Zagreba, Odluke o nerazvrstanim cestama, te Odluke o držanju životinja za društvo i životinja opasnih za život ljudi i postupanje s njima u dijelu koji se odnosi na kretanje pasa (komunalni redari).
- nadzor nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom, te izdavanje naredbi za premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila sukladno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, Prekršajnim zakonom i Odlukom o organizaciji i načinu naplate parkiranja (prometni redari).
 
Poslovi mjesne samouprave
Obavljaju se poslovi stručne, organizacijske, administrativne i tehničke pripreme i obrade sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izrade programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izrade nacrta programa održavanja komunalne infrastrukture, planova komunalnih aktivnosti, planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranja s građanima i udrugama građana, prikupljanja podataka o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganja rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranja i provođenja mjesnih zborova građana, vođenja evidencija o sastavu i radu vijeća gradskih četvrti i vijeća mjesnih odbora, obrade zahtjeva, izrade akata i vođenja evidencija u vezi s korištenjem objekata i prostora mjesne samouprave, sudjelovanja u pripremi i provođenju izbora, sudjelovanja u provedbi civilne zaštite i prevencije u gradskim četvrtima i mjesnim odborima, te drugi poslovi iz djelokruga područnih odsjeka. organizacijsku, administrativnu i tehničku pripremu i obradu sjednica vijeća gradskih četvrti i mjesnih odbora te rada koordinacije gradske četvrti, izradu programa rada i izvješća o radu tijela mjesne samouprave, izradu nacrta planova malih komunalnih akcija i drugih akata oblika mjesne samouprave, komuniciranje s građanima i udrugama građana, prikupljanje i obradu podataka o radu tijela mjesne samouprave i o potrebama građana na područjima oblika mjesne samouprave te predlaganje rješenja za zadovoljavanje tih potreba, organiziranje i provođenje mjesnih zborova građana, te organiziranje i provođenje civilne zaštite u oblicima mjesne samouprave.