clanak False

Podmirivanje računa i nadoknada iznosa plaćenih računa za električnu energiju građanima koji su smješteni u stambenim kontejnerima nakon potresa na području Grada Zagreba

21.04.2022.
Kako bi se pomoglo građanima Grada Zagreba čiji su objekti oštećeni u potresu, a koji žive u stambenim kontejnerima, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Zaključak o podmirivanju računa i nadoknadi iznosa plaćenih računa za el. energiju građanima korisnicima  stambenih kontejnera u koje su smješteni nakon potresa  na području Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 21/21).

Grad Zagreb će podmiriti račune distributerima električne energije ili nadoknaditi iznos plaćenih računa za električnu energiju građanima s kojima je sklopio ugovore o korištenju stambenih kontejnera bez naknade, u koje su smješteni nakon potresa na području Grada Zagreba i to od priključenja na elektroenergetsku mrežu do prestanka korištenja stambenog kontejnera.

Račune za električnu energiju koji su ispostavljeni do kraja travnja 2021. Grad Zagreb će podmiriti iznos neplaćenih računa ili nadoknaditi plaćene iznose u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva.

Računi koji će se ispostavljati  od 01.05.2021., Grad Zagreb će mjesečno nadoknađivati iznos plaćenih računa u visini  utroška električne energije bez kamata, a najviše do 3.000,00 kuna mjesečno po stambenom kontejneru, u roku od 15 dana od dana zaprimanja dokaza o plaćanju računa. 

Zbog složenosti i osjetljivosti situacije u kojoj su se našli sugrađani smješteni u stambenim kontejnerima, svi korisnici su telefonski obavješteni o ovoj mjeri te su svima, koji su to  željeli, djelatnici Grada Zagreba izašli na teren te pomogli u prijavi i prikupljanju dokumentacije.

Vijesti