clanak False

Ostvarivanje statusnih i drugih prava žrtava i stradalnika rata

02.08.2023.
Zahtjevi za ostvarivanje statusnih i drugih prava ratnih vojnih, mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata, sudionika rata i članova njihovih obitelji, temeljem članka 71. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), za osobe koje imaju prebivalište na području Zagreba i za osobe bez prebivališta u Republici Hrvatskoj  podnose se na lokaciji Područnog ureda Črnomerec, Zagreb, Trg Francuske Republike 15 (tel.: 6101 784, 6101 743) ponedjeljak – petak od 8,30 do 15,30 sati.
 
Uputa o pravima ispitanika - upravni predmeti - statusi i prava
Uputa o pravima ispitanika - neupravni predmeti

Dokaze o činjenicama o kojima tijela uprave i druga tijela vode evidenciju, traže se u postupku po službenoj dužnosti, a ukoliko stranka želi ubrzati postupak može iste i sama priložiti uz zahtjev.
U upravnom postupku, na zahtjev stranke, vode se slijedeći postupci za priznavanje prava.