clanak False

Besplatni udžbenici

02.02.2023.
Djeca poginule, umrle ili nestale osobe pod okolnostima iz članka 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) , djeca mirnodopskog vojnog i civilnog invalida rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. navedenog Zakona, mirnodopski vojni i civilni invalid rata čije oštećenje organizma je nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona ostvaruju pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovnog školovanja u osnovnim i srednjim školama, ako ispunjavanju prihodovni cenzus (1.995,60 kn po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini) i druge uvjete predviđene Pravilnikom o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine 73/14).
Pravo za učenike osnovne i srednje škole se ostvaruje u vidu novčane naknade i to u iznosu koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike, a uzimaju se u obzir samo iznosi koji se odnose na cijene udžbenika s Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava iz Kataloga obveznih udžbenika i pripadajućih dopunskih sredstava koje odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan. Iznos do kojeg se može ostvariti novčana naknada ne može biti veći od iznosa cijene kompleta udžbenika prema Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan.
Ukoliko se zahtjevu ne priloži račun u izvorniku iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika, pravo na novčanu naknadu ostvaruje se u iznosu od 50% prosječne cijene kompleta obveznih udžbenika prema Konačnoj listi za sve osnovne škole za razred u koji je korisnik upisan, odnosno prema Konačnoj listi za sve razrede svih srednjih škola.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
• za osnovnu ili srednju školu od 01. srpnja do zaključno 01. studenog tekuće kalendarske godine

Uz zahtjev prilažu se i propisani obrasci:
Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike