clanak False

Građevinska dozvola

02.07.2019.
Građevinska dozvola
Građenju građevine može se pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, a na vlastitu odgovornost i rizik investitor može pristupiti građenju na temelju izvršne građevinske dozvole.
Glavni projekt i izvedbeni projekt zajedno sa građevinskom dozvolom dužan je trajno čuvati investitor, njegov pravni sljednik  odnosno vlasnik građevine.
Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom odnosno uvjetima za građenje građevine propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.
Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.
U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog i vodnog doprinosa.
Glavni projekt za građenje građevine za koju se ne izdaje građevinska dozvola izrađuje se u skladu s tehničkim propisima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te ne smije biti protivan prostornom planu.
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:
 1. lokacijsku dozvolu
 2. glavni projekt u elektroničkom obliku
 3. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata
 4. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana
 5. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima
 6. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
 7. dokaz da može biti investitor ( koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor
 8. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti prolaza i/ili  provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje ako takva dužnost postoji
 9. parcelacijski elaborat izrađen u elektroničkom obliku ovjeren elektroničkim potpisom, koji je ovjerilo nadležno tijelo za državnu izmjeru i katastar nekretnina i potvrdilo upravno tijelo koje je izdalo lokacijsku dozvolu kojom je određeno formiranje građevne čestice ili je određen obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se formira građevna čestica u skladu s lokacijskom dozvolom
 10. elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti
 
Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže:
 1. glavni projekt u elektroničkom obliku
 2. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata
 3. pisano izvješće o kontroli glavnog projekta, ako je kontrola propisana
 4. potvrdu o nostrifikaciji glavnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima
 5. dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole
 6. dokaz da može biti investitor ( koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor,
 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti prolaza i/ili provoza propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje ako takva dužnost postoji      
 8. elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom za zgradu koja mora ispuniti zahtjeve energetske učinkovitosti
   
  OBRAZAC – zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na temelju izdane lokacijske dozvole
  OBRAZAC – zahtjev za izdavanje građevinske dozvole kojoj ne prethodi lokacijska dozvola

  Za izdavanje građevinske dozvole  plaća se posebna upravna pristojba u iznosu od 800,00 kn za građevine za koje se utvrđuju uvjeti priključenja, a ne utvrđuju se drugi posebni uvjeti. Za građevine za koje se posebni uvjeti utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, plaća se upravna pristojba u iznosu od  0.25 ‰ od procijenjenih troškova građenja, s time da iznos ne može biti manji od 16.000,00 kn. Za ostale građevine, pristojba je 0.25 ‰ od procijenjenih troškova građenja, s time da iznos ne može biti manji od 1.000,00 kn.
  Za izdavanje građevinske dozvole investitor mora dokazati pravni interes.
  Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole smatra se:
 9. izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava građenja na građevnoj čestici ili građevini na kojoj se namjerava graditi;
 10. predugovor, ugovor ili ugovor sklopljen pod uvjetom, na temelju kojeg je investitor stekao ili će steći pravo vlasništva ili pravo građenja;
 11. odluka nadležne vlasti na temelju koje je investitor stekao pravo vlasništva ili pravo građenja;
 12. ugovor o ortaštvu, sklopljen s vlasnikom nekretnine čiji je cilj zajedničko građenje;
 13. pisana suglasnost vlasnika zemljišta, odnosno vlasnika postojeće građevine;
 14. pisana suglasnost fiducijarnog vlasnika, dana dotadašnjem vlasniku nekretnine.
  Potpis vlasnika nekretnine odnosno nositelja prava građenja na predugovoru, ugovoru, odnosno potpis na suglasnosti mora biti ovjeren od javnog bilježnika.
              
  Građevinska dozvola izdaje se za:
 15. građenje cijele građevine
 16. izvođenje radova na postojećoj građevini propisanih ovim Zakonom
 17. građenje jedne ili više cjelovitih građevina složene građevine (etape) određenih lokacijskom dozvolom
 18. jednu ili više faza pojedine građevine određenih lokacijskom dozvolom

  Stranke u postupku izdavanja građevinske dozvole su investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za moju se izdaje građevinska dozvola.
  Tijelo graditeljstva je dužno prije izdavanja građevinske dozvole strankama pružiti mogućnost uvida u spis predmeta radi izjašnjenja. Građevinska dozvola dostavlja se investitoru i strankama koje se izvršile uvid u spis predmeta ili su se javile tijelu graditeljstva, a izlaganjem na oglasnoj ploči tijela graditeljstva građevinska dozvola dostavlja se strankama koje nisu izvršile uvid u spis predmeta ili se nisu javile nadležnom tijelu graditeljstva.
  Građevinska dozvola važi tri godine od dana pravomoćnosti. U roku od tri godine od dana pravomoćnosti investitor je dužan pristupiti građenju. Smatra se da je investitor pristupio građenju od dana prijave početka građenja.
  Građevine i radovi na tim građevinama s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom razvrstavaju se u pet skupina:
  1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornoga razvoja;
  2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene  utjecaja zahvata na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
  2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu;
  3. skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti;
  3.b skupina -  zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600m2 za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

  Svaka zgrada za koju je izdana građevinska dozvola mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u određenom roku – propisani su rokovi od 5 do 10 godina od prijave početka gradnje ovisno o skupini u koju je zgrada razvrstana prema zahtjevnosti.