clanak False

Davanje stanova u najam

21.12.2023.

Odluka o najmu stanova (Službeni glasnik Grada Zagreba 32/23)
Zaključak o visini najamnine za stanove kojima upravlja Grad Zagreb (Službeni glasnik Grada Zagreba 34/23)