clanak False

Vođenje državnih matica

19.04.2017.

Vođenje državnih matica uređeno je Zakonom o državnim maticama (Narodne novine 96/93 i 76/13) i Naputkom za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (Narodne novine 202/03).

 

Državne matice rođenih i umrlih vode se u elektroničkom obliku, dok se matica vjenčanih osim u elktroničkom obliku vodi i na propisanom obrascu.
Državne matice rođenih, vjenčanih i umrlih vode se po matičnim područjima, prema mjestu gdje se dogodila činjenica rođenja, sklapanja braka ili smrti.
Iznimno, činjenice rođenja, sklapanja braka ili smrti hrvatskih državljana nastalih u inozemstvu upisuju se u državne matice u Gradu Zagrebu, za osobe koje su imale ili imaju posljednje prebivalište u Gradu Zagrebu, odnosno za osobe koje uopće nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.