clanak False

Statut Grada Zagreba

03.05.2023.

Statutom Grada Zagreba se, u skladu sa zakonom, uređuje samoupravni djelokrug Grada Zagreba, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, mjesna samouprava, prava nacionalnih manjina, ustrojstvo gradskih upravnih tijela i javnih službi, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba.

Gradska skupština Grada Zagreba na 23. sjednici 23. prosinca 2016. godine donijela je Statut Grada Zagreba (Službeni glasnik 23/16).
Gradska skupština Grada Zagreba na 8. sjednici 30. siječnja 2018. godine donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 2/18).
Gradska skupština Grada Zagreba na 17. sjednici 30. listopada 2018. godine donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopuni Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 23/18).
Gradska skupština Grada Zagreba na 31. sjednici 6. veljače 2020. godine donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/20 ).
Gradska skupština Grada Zagreba na 39. sjednici 2. veljače 2021. godine donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 3/21 ).
Na temelju članka 57. točke 8. Poslovnika Gradske skupštine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 17/09, 6/13, 7/14, 24/16 - ispr., 2/17, 9/17 - pročišćeni tekst 13/18, 20/18 - ispr., 2/19 i 8/21), Odbor za Statut, Poslovnik i propise, na 82. sjednici, 1. travnja 2021., utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 11/21 ).
Gradska skupština Grada Zagreba na 12. sjednici 1. lipnja 2022. godine donijela je Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/22 ).