clanak False

Socijalna slika Grada Zagreba

19.10.2023.

Socijalna slika Grada Zagreba predstavlja zbir pokazatelja i socijalnih indikatora o kvaliteti života građana grada Zagreba. Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom prvu Socijalnu sliku Grada Zagreba izradio je 2000. godine te se od tada izrađuje kontinuirano, od 2004. godine u suradnji sa Socijalnim vijećem i Udrugom za inicijative u socijalnoj politici, a od 2012. godine  u suradnji sa Socijalnim vijećem Grada Zagreba i Centrom za razvoj neprofitnih organizacija – CERANEO.

Socijalna slika omogućuje praćenje socijalne situacije i socijalnih indikatora, daje pregled socio-demografskih i ekonomskih pokazatelja (stanovništvo, kućanstva i obitelj, stambeni standard, odgoj i obrazovanje, zaposlenost, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, suradnju s udrugama i sl.) te je važan temelj za izradu strateških dokumenata, a svake godine prezentira se stručnoj i široj javnosti. Socijalna slika omogućuje bolje planiranje socijalnih mjera i intervencija, prepoznaje najugroženije kategorije građana i aktualne potrebe te specifičnosti pojedinih gradskih područja.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2008

Socijalna slika Grada Zagreba za 2009.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2010.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2011.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2012.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2013.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2014(statistički prikaz)

Socijalna slika Grada Zagreba za 2015.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2016.

Socijalna slika Grada Zagreba za 2017. i 2018.

Socijalna slika Grada Zagreba 2019. – 2020.

Socijalna slika Grada Zagreba 2020. - 2021. 

Socijalna slika Grada Zagreba 2021. - 2022.