clanak False

Rezultati Javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Zagreba za 2024.

19.03.2024.
Gradonačelnik Grada Zagreba raspisao je 14 javnih natječaja za financiranje programa i projekata udruga za 2024. koji su objavljeni 30. siječnja 2024. na internetskoj stranici Grada Zagreba.
 
Za provođenje postupaka javnih natječaja gradonačelnik je, za svako natječajno područje, imenovao povjerenstva za provjeru ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja i povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata.
 
Prijave koje ispunjavaju uvjete natječaja upućuju se u daljnju proceduru koja se sastoji u ocjenjivanju prijavljenih programa i projekata sukladno kriterijima iz natječaja.
 
Popis udruga prijave kojih ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje. Udruge mogu u roku od osam dana od dana objavljivanja popisa podnijeti prigovor gradonačelniku grada Zagreba, u pisanom obliku, putem nadležnog gradskog upravnog tijela.
 
Popis o odobravanju i neodobravanju financijskih sredstava objavljuje se na internetskoj stranici Grada Zagreba za svako natječajno područje. Udruge mogu u roku od osam dana od objavljivanja popisa podnijeti prigovor gradonačelniku grada Zagreba, u pisanom obliku, putem nadležnog gradskog upravnog tijela.