clanak False

Programi Unije 2021. - 2027.

07.03.2023.
Programi Unije za razdoblje 2021. – 2027. jesu sljedeći:

Program Obzor Europa (eng. Horizon Europe Programme)

Program jedinstvenog tržišta (eng. Single Market Programme)

Program Erasmus+ (eng. Erasmus+ Programme)

Europske snage solidarnosti (eng. European Solidarity Corps)

Program LIFE (eng. LIFE Programme)

Program Kreativna Europa (eng. Creative Europe Programme)

Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (eng. Citizens, Equality, Rights and Values Programme)

Svemirski program Unije (eng. Union Space Programme)

Program Digitalna Europa (eng. Digital Europe Programme)

Program Fiscalis (eng. Fiscalis Programme)

Program Carina (eng. Customs Programme)

Program Periklo IV (eng. Pericles IV Programme)

Program Unije za borbu protiv prijevara (eng. Union Anti Fraud Programme)

Program EU za zdravlje (eng. EU4Health Programme)

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (eng. EU Civil Protection Mechanism Programme)

Program Pravosuđe (eng. Justice Programme).

 

Program Obzor Europa (eng. Horizon Europe Programme)


 
Program Obzor Europa jest Okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Riječ je o jednom od ključnih instrumenata Unije za jačanje europskog istraživačkog prostora, osnaživanje  europske konkurentnosti, usmjeravanje i ubrzavanje digitalne i zelene tranzicije, europskog oporavka, pripravnosti i otpornosti.
 
Opći je cilj ovog Programa ostvariti znanstveni, tehnološki, gospodarski, okolišni i društveni učinak i što više povećati dodanu vrijednost ulaganja Europske unije u istraživanja i inovacije.
 
Obzor Europa sastoji se od triju stupova i horizontalnog dijela:
I. Izvrsna znanost - jačanje i širenje izvrsnosti znanstvenog temelja Unije 
II. Globalni izazovi i europska industrijska konkurentnost
III. Inovativna Europa.
Širenje sudjelovanja i jačanje europskog istraživačkog prostora.
 
Vizija ovog Programa jest održiva, pravedna i prosperitetna budućnost za ljude i planet na temelju europskih vrijednosti, borba protiv klimatskih promjena, pomoć u postizanju ciljeva održivog razvoja i poticanje konkurentnosti i rasta u Uniji.
 
Ključne novosti u odnosu na Obzor 2020. su misije, novi instrument koji je usmjeren, mjerljiv, vremenski ograničen i s jasnim proračunskim okvirom za pronalaženje odgovora na izazove društva. Uvodi se i novi pristup partnerstvima temeljen na učinkovitosti, jasnom životnom ciklusu i kvaliteti provedbe.
 
Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 94,076 milijardi eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.

Pravni temelj ovog Programa čine Uredba 2021/695 i Odluka 2021/764.
 
Program jedinstvenog tržišta (eng. Single Market Programme)


 
Jedinstveno tržište omogućuje slobodno kretanje robe, usluga, kapitala i osoba. Olakšava svakodnevni život, pospješuje rast i potiče inovacije.

Programom jedinstvenog tržišta želi se ojačati upravljanje jedinstvenim tržištem EU-a te pridonijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta mjerama koje uključuju bolji nadzor tržišta, potporu građanima i poduzećima, poboljšanu politiku tržišnog natjecanja, jačanju konkurentnosti poduzeća (posebno MSP-ova), razvoj djelotvornih europskih normi kao i međunarodnih normi financijskog i nefinancijskog izvještavanja i revizije, pružanje veće zaštite potrošačima, održavanje visoke razine sigurnosti hrane kao i izrada i distribucija visokokvalitetnih statističkih podataka.

Glavni ciljevi istoga jesu:
 • povećanje učinkovitosti jedinstvenog tržišta
 • potpora konkurentnosti poduzeća iz EU-a, posebice malih i srednjih poduzeća
 • olakšavanje razvoja učinkovitih europskih normi
 • osnaživanje i zaštita potrošača
 • osiguravanje održivog i sigurnog lanca opskrbe hranom
 • promicanje zdravlja ljudi, životinja i bilja te podupiranje dobrobiti životinja
 • uspostava okvira za financiranje visokokvalitetnih statističkih podataka.
Program za jedinstveno tržište je moderan, jednostavan i fleksibilan i njime se objedinjuje širok raspon aktivnosti koje su se prethodno financirale odvojeno. Tako su prihvatljive aktivnosti unutarnje tržište, zaštita potrošača, konkurentnost, normizacija, sigurnost hrane i europske statistike.

Od ovog se Programa očekuje da će poboljšati funkcioniranje i bolje koordinirati akcije na jedinstvenom tržištu, postići bolju vrijednost za novac i osigurati veću vidljivost jedinstvenog tržišta.
 
Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 4,2 milijarde eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici. 
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba 2021/690.
 
Program Erasmus+ (eng. Erasmus+ Programme)


 
Erasmus+ jest program Unije kojim se podupiru obrazovanje, osposobljavanje, mladi i sport u Europi. Obuhvaća programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja i osposobljavanja (odgoj i opće obrazovanje, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), mladih i sporta. Usmjeren je povezivanju obrazovanja, osposobljavanja i sektora mladih s poslovnim sektorom te je otvoren za njihove zajedničke projekte. Program se posebno usredotočio na uključivost i dopiranje do većeg broja osoba s manje mogućnosti.
 
Program za razdoblje 2021. – 2027. izrazito je usmjeren na:
 • socijalnu uključenost – bolju ponudu za osobe s manje mogućnosti, osobe iz različitih kulturnih sredina, različitog socioekonomskog položaja i osobe u ruralnim i udaljenim područjima 
 • zelenu tranziciju – financijske poticaje sudionicima za održive načine prijevoza, ulaganje u projekte koji se bave informiranjem javnosti o ekološkim problemima  
 • digitalnu tranziciju – sudjelovanje u kvalitetnom digitalnom osposobljavanju i razmjenama
 • promicanje sudjelovanja mladih u demokratskom životu.

 Erasmus+ nudi mogućnosti za mobilnost i suradnju za:
 • visoko obrazovanje
 • strukovno obrazovanje i osposobljavanje
 • školsko obrazovanje (uključujući rani i predškolski odgoj i obrazovanje)
 • obrazovanje odraslih
 • mlade
 • sport.

Prihvatljive aktivnosti jesu:
 • mobilnost u svrhu učenja
 • suradnja među organizacijama i ustanovama
 • potpora razvoju politika i suradnji.

Novosti programa Erasmus+ za razdoblje 2021. – 2027. jesu individualne razmjene učenika, mobilnost za polaznike u području obrazovanja odraslih, mala partnerstva za manje organizacije (škole, udruženja mladih i sportski klubovi), poticanje stručne prakse u digitalnom sektoru, potpuno uvođenje europske studentske iskaznice, poticanje održivih načina prijevoza, inicijativa DiscoverEU (osamnaestogodišnjacima pruža priliku da putujući vlakom upoznaju Europu i uče od drugih kultura) te decentralizirane aktivnosti za sport od 2023. godine.
 
Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 26,2 milijarde eura.

Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/817.
 
Europske snage solidarnosti (eng. European Solidarity Corps)Europske snage solidarnosti program su Europske unije za jačanje solidarnosti u raznim područjima: od pomoći osobama u nepovoljnom položaju i pružanja humanitarne pomoći do angažmana za zdravlje i okoliš u EU-u i šire.
 
Temelje se na postignućima koja su ostvarena u više od 25 godina europskih programa u području mladih i solidarnosti, posebno na uspjehu Europske volonterske službe, inicijativi Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a i prethodnom programu Europskih snaga solidarnosti (2018. – 2020.).
 
Da bi ostvarile svoje ciljeve, Europske snage solidarnosti provode četiri aktivnosti strukturirane u dvije komponente:
 • sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti:
  • volonterski projekti
  • volonterski timovi u područjima visokog prioriteta
  • projekti solidarnosti.
 • sudjelovanje mladih u aktivnostima solidarnosti povezanima s humanitarnom pomoći („volontiranje u okviru inicijative Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a”):
  • volonterski projekti u području humanitarne pomoći.
 Europske snage solidarnosti podupiru političke prioritete Europske unije i uključuju organizacije i mlade u projekte za njihovo ostvarenje:
• promicanjem uključivosti i raznolikosti te nastojanjem da svi mladi imaju jednak pristup mogućnostima koje nude Europske snage solidarnosti
• podupiranjem projekata i aktivnosti usmjerenih na zaštitu, očuvanje i poboljšanje prirodnih staništa i okoliša, jačanjem svijesti o ekološkoj održivosti i poticanjem promjena u ponašanju
• pridonošenjem digitalnoj tranziciji projektima i aktivnostima kojima se potiču digitalne vještine i digitalna pismenost te povećava razumijevanje rizika i mogućnosti digitalne tehnologije
• poticanjem mladih da budu aktivni u društvu i postanu pravi pokretači promjena.
 
Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1,009 milijardi eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.

Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/888.
 
Program LIFE (eng. LIFE programme)


 
Program LIFE instrument je Europske unije namijenjen financiranju aktivnosti na području zaštite okoliša, očuvanja prirode i djelovanja u području klime.
 
Cilj ovog Programa jest pridonijeti implementaciji, ažuriranju i razvoju EU politika i zakonodavstva iz područja okoliša, prirode i klime kroz sufinanciranje projekata koji imaju europsku dodanu vrijednost.
 
Programom LIFE Europska unija želi pridonijeti zaštiti i poboljšanju kvalitete okoliša i smanjiti utjecaj klimatskih promjena financiranjem inovativnih projekata koji će pridonijeti prelasku na niskougljično gospodarstvo, koje učinkovito iskorištava resurse, kao i financiranjem projekata zaustavljanja i smanjenja gubitka bioraznolikosti te borbe protiv narušavanja ekosustava.
 
Program LIFE podijeljen je na dva područja, a svako od njih ima dva potprograma:
 • Područje Okoliš :
 • potprogram „Priroda i bioraznolikost“
 • potprogram „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života“
 • Područje Djelovanje u području klime:
 • potprogram „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama“
 • potprogram „Prijelaz na čistu energiju“.
   
Kroz Program se financiraju sljedeće vrste projekata:
 • strateški projekti za prirodu (SNAP), kojima se ostvarenje ciljeva EU-a vezanih za prirodu i bioraznolikost podupire provedbom usklađenih programa djelovanja u državama članicama radi uključivanja tih ciljeva i prioriteta u druge politike i instrumente financiranja
 • strateški integrirani projekti (SIP), kojima se na razinama od regionalne do transnacionalne provode okolišne ili klimatske strategije ili akcijski planovi koje su razvila tijela država članica, a zahtijevaju se posebnim okolišnim, klimatskim ili relevantnim energetskim zakonodavstvom ili politikom Unije uz promicanje koordinacije s barem još jednim izvorom financiranja na razini Unije
 • projekti tehničke pomoći (TA), kojima se podupire razvoj kapaciteta za sudjelovanje u drugim vrstama projekata, kao i njihova priprema i priprema za pristup drugim financijskim instrumentima Unije te druge mjere za širu primjenu ili reproduciranje rezultata ranijih LIFE projekata
 • projekti standardnih djelovanja (SAP) za ostvarenje specifičnih ciljeva Programa LIFE.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 5,432 milijardi eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/783.

Program Kreativna Europa (eng. Creative Europe Programme)


Program Kreativna Europa jest program EU-a za kulturu i audiovizualni sektor za programsko razdoblje 2021. – 2027.
 
Glavni ciljevi Programa Kreativna Europa:
 • čuvati, razvijati i promicati europsku kulturnu i jezičnu raznolikost i baštinu
 • povećati konkurentnost i gospodarski potencijal kulturnih i kreativnih sektora, posebno audiovizualnog sektora.
   
Program se sastoji od triju potprograma:
 • Kultura – odnosi se na inicijative za promicanje i unaprjeđenje umjetničke i kulturne suradnje na europskoj razini
 • MEDIA – odnosi se na djelovanja za poticanje konkurentnosti, inovacija i održivosti europskog audiovizualnog sektora
 • Međusektorski potprogram – odnosi se na inicijative za promicanje inovativnih djelovanja i suradnje u audiovizualnim i kulturnim sektorima.
   
Glavne su novosti u novom programskom razdoblju:
 • veći fokus na transnacionalnom stvaralaštvu i inovacijama
 • lakši pristup sredstvima zahvaljujući višim stopama sufinanciranja
 • fokus na potpori suradnji na razini EU-a kako bi europski audiovizualni sektor postao konkurentniji u svijetu
 • program mobilnosti za umjetnike i kulturne djelatnike
 • djelovanja usmjerena na potrebe određenih kreativnih sektora, kao što su glazba, arhitektura i kulturna baština.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 2,44 milijardi eura.

Više informacija o Programu potražite na poveznici.

Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/818.
 
Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (eng. Citizens, Equality, Rights and Values Programme)


Program Građani, jednakost, prava i vrijednosti (CERV) najveći je program u povijesti EU-a, a namijenjen je promicanju i zaštiti vrijednosti Unije utvrđenih Ugovorima o EU-u, Poveljom o temeljnim pravima i primjenjivim međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.
 
Program pokriva područja dosadašnjih programa Europa za građane, Prava, ravnopravnost i građanstvo i DAPHNE.
 
Program ima četiri specifična cilja:
 • zaštita i promicanje vrijednosti Unije
 • promicanje prava, nediskriminacije i jednakosti, uključujući rodnu ravnopravnost i unaprjeđivanje uključivanja rodne osviještenosti i nediskriminacije u sve politike
 • promicanje uključenosti građana i njihova sudjelovanja u demokratskom životu Unije i razmjene među građanima različitih država članica te podizanje svijesti o zajedničkoj europskoj povijesti
 • borba protiv nasilja, uključujući rodno uvjetovano nasilje.
 
Ukupan proračun CERV programa za razdoblje od 2021. do 2027. iznosi 1.5 milijardu EUR, a podijeljen je na 4 tematske cjeline koje odgovaraju specifičnim ciljevima programa:
 • Vrijednosti Unije (European Values strand) – promicanje temeljnih vrijednosti EU-a
 • Jednakost, prava i rodna ravnopravnost (Equality, Rights and Gender Equality strand) – promicanje jednakosti, prava i ravnopravnosti spolova
 • Uključenost i sudjelovanje građana (Citizens engagement and participation strand) – promicanje zajedničke europske povijesti i aktivne građanske participacije – uključivanje građana u demokratski i politički život Unije
 • Daphne – borba protiv svih oblika nasilja.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 1,5 milijardu eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/692.

Svemirski program Unije (eng. Union Space Programme)


Svemirski program Unije financira razvoj i iskorištavanje europske svemirske infrastrukture i srodnih usluga te osigurava:
 • kvalitetne, aktualne i sigurne podatke i usluge povezane sa svemirom
 • veće socioekonomske koristi od uporabe tih podataka i usluga, usmjerene na povećanje rasta i otvaranje radnih mjesta u EU-u
 • pojačanu sigurnost i autonomiju EU-a
 • jaču ulogu EU-a kao vodećeg dionika u svemirskom sektoru. 
   
Također, ovim se Programom uvode nove sigurnosne komponente kao što su program pod nazivom „Svijest o situaciji u svemiru” (SSA) ili nova inicijativa pod nazivom „Državne satelitske komunikacije” (GOVSATCOM) za praćenje svemirskih opasnosti i pružanje pristupa sigurnim satelitskim komunikacijama za nacionalna tijela.
 
Program se sastoji od sljedećih komponenti:
• GALILEO (GNSS) - autonomni globalni navigacijski satelitski sustav
• COPERNICUS (EO) - autonomni sustav za promatranje Zemlje
• EGNOS - Europski geostacionarni navigacijski sustav.

Programom se podupire nabava i agregiranje usluga lansiranja za potrebe Programa te, na zahtjev država članica i međunarodnih organizacija, agregiranje za države članice i međunarodne organizacije.
U sinergiji s drugim programima i ne dovodeći u pitanje aktivnosti ESA-e u području pristupa svemiru, Programom se mogu podupirati:
 •  prilagodbe, uključujući tehnološki razvoj, svemirskih lansirnih sustava koji su potrebni za lansiranje satelita, uključujući alternativne tehnologije i inovativne sustave za pristup svemiru, radi provedbe komponenata Programa
 • prilagodbe zemaljske infrastrukture povezane s pristupom svemiru, uključujući nova postignuća, koje su potrebne za provedbu Programa.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 14,880 milijardi eura
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/696.
 
Program Digitalna Europa (eng. Digital Europe Programme)


 
Digitalna Europa novi je Program Unije i namijenjen je dovođenju digitalne tehnologije poduzećima, građanima i javnim upravama. Na ovaj način pruža se i potpora jačanju europske konkurentnosti i zelenoj tranziciji u cilju postizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine te razvoj u smjeru –  koliko je to moguće – tehnološke suverenosti EU-a.
 
Sastoji se od pet ključnih područja: 
 • superračunalstvo 
 • umjetna inteligencija 
 • kibernetička sigurnost i povjerenje
 • napredne digitalne vještine
 • uvođenje i najbolja uporaba digitalnih kapaciteta te interoperabilnost.

Programom bi se trebao premostiti jaz koji postoji između istraživanja digitalnih tehnologija i njihove primjene te bi se rezultati istraživanja trebali staviti na tržište u korist europskih građana i poduzeća, a posebno malih i srednjih poduzeća.
 
Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 7,588 milijardi eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/694.
 
Program Fiscalis (eng. Fiscalis Programme)
 
Program Fiscalis namijenjen je pružanju potpore poreznim tijelima kako bi se poboljšalo funkcioniranje unutarnjeg tržišta, poticanju konkurentnosti i poštenog tržišnog natjecanja, zaštiti financijskih i gospodarskih interesa u EU-u, sprječavanju poreznih prijevara, utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza te poboljšanju prikupljanja poreza.
Specifični ciljevi Programa jesu pružanje potpore poreznoj politici i provedbi EU zakonodavstva u području oporezivanja, poticanje suradnje među poreznim tijelima, razmjena poreznih informacija, izgradnja administrativnih kapaciteta, razvoj ljudskih resursa te razvoj i rad europskih elektroničkih sustava.
 
Program osigurava financijsku potporu za sljedeće aktivnosti:
 • seminare, radionice, radne posjete
 • projektne grupe, stručne timove
 • zajedničke aktivnosti na području poreznog nadzora
 • razvoj ljudskih resursa i izgradnja kapaciteta
 • izgradnja kapaciteta u području IT-a, posebno razvoj i rad europskih elektroničkih sustava
 • pripremu zajedničkih studija i ostale aktivnosti.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 269 milijuna eura.

Više informacija o Programu potražite na  poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/847.
 
Program Carina (eng. Customs Programme)


Program Carina podupire suradnju između carinskih tijela diljem Europske unije i štiti financijske i gospodarske interese Europske unije i država članica. Program olakšava umrežavanje, zajedničke aktivnosti i obuku osoblja, a istovremeno financira i IT sustave kako bi se omogućio razvoj elektroničke carine. Omogućuje zajednički razvoj i rad velikih, paneuropskih carinskih IT sustava i uspostavljanja mreža na području EU-a putem zajedničkih sastanaka, obuke, razmjene iskustava i radnih posjeta.

Prihvatljive aktivnosti su:
 • poboljšanje kapaciteta carinskih administracija kako bi bile u mogućnosti pratiti povećanje i razvoj novih oblika trgovine
 • podrška carinskim upravama u organizaciji zajedničkih treninga
 • poboljšanje sustava upravljanja rizicima u svrhu zaštite financijskih interesa EU-a i mogućnosti odgovaranja na prekogranični kriminal i sigurnosne prijetnje
 • sastanci, radionice, obuke i razmjene službenika.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 950 milijuna eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.

Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/444.
 
Program Periklo IV  (eng. Pericles IV Programme)


 
Periklo IV program je EU-a posvećen zaštiti eura od krivotvorenja i povezanih prijevara u Europskoj uniji i izvan nje te očuvanju integriteta euronovčanica i eurokovanica, odnosno povjerenja građana i poslovnih subjekata u euronovčanice i eurokovanice, a samim time i povjerenje u gospodarstvo Europske unije istovremeno osiguravajući održivost javnih financija.

Navedeno se ostvaruje podržavanjem i dopunom mjera koje poduzimaju države članice i pomaganjem nadležnim nacionalnim tijelima i tijelima Europske unije u njihovim naporima da razviju među sobom i s Europskom komisijom blisku i redovitu suradnju i razmjenu najbolje prakse. Prema potrebi i mogućnostima u navedeno se uključuju i treće zemlje i međunarodne organizacije.

Prihvatljive aktivnosti jesu: 
 • razmjena i širenje informacija kroz organiziranje radionica, sastanaka i seminara, uključujući obuku i razmjenu osoblja nadležnih nacionalnih tijela
 • tehnička, znanstvena i operativna pomoć
 • nabava opreme koju će koristiti specijalizirana tijela za borbu protiv krivotvorenja trećih zemalja u svrhu zaštite eura od krivotvorenja.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 6,193 milijuna eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/840.
 
Program Unije za borbu protiv prijevara (eng. Union Anti Fraud Programme)


 
Program Unije za borbu protiv prijevara instrument je koji osigurava zaštitu financijskih interesa Europske unije kroz borbu protiv prijevara.
 
Glavni cilj ovog Programa jest zaštititi financijske interese Europske unije i podržati uzajamnu pomoć među upravnim tijelima država članica te njihovu suradnju s Komisijom kako bi se osigurala ispravna primjena carinskog i poljoprivrednog zakonodavstva.
 
Specifični ciljevi ovog Programa jesu:
• sprječavanje i borba protiv prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji koje utječu na financijske interese Unije
• potpora prijavljivanju nepravilnosti, uključujući prijevare, u vezi sa sredstvima u okviru podijeljenog upravljanja i sredstvima pretpristupne pomoći iz proračuna Unije
• osiguravanje alata za razmjenu informacija i podršku operativnim aktivnostima na polju uzajamne administrativne pomoći u carinskim i poljoprivrednim pitanjima.
 
Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 181,207 milijuna eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/785.
 
Program EU za zdravlje  (eng. EU4Health Programme) 
Program EU za zdravlje usmjeren je na jačanje zdravstvenih sustava podupiranjem država članica u međusobnom koordiniranju i dijeljenju podataka te povećanje dostupnosti lijekova i medicinskih proizvoda po povoljnijim cijenama. Nastao je kao odgovor Europske unije na utjecaj pandemije COVID-19 na pacijente, medicinsko i zdravstveno osoblje te zdravstvene sustave u Europi.
 
U okviru ovog Programa podupirat će se i mjere povezane s e-zdravstvom i uspostava europskog podatkovnog prostora u zdravstvu, promicanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj skrbi, uključujući u području spolnog i reproduktivnog zdravlja, poboljšanje mentalnog zdravlja i ubrzanje borbe protiv raka, sve u skladu s pristupom „Jedno zdravlje“.
 
Program ima četiri općenita cilja:
 • poboljšanje i poticanje zdravlja u Europskoj uniji
 • suzbijanje prekograničnih prijetnji zdravlju
 • poboljšanje dostupnosti, pristupačnosti i cjenovne pristupačnosti u Europskoj uniji lijekova i medicinskih proizvoda te proizvoda potrebnih tijekom krize i podupiranje inovacija u vezi s takvim proizvodima
 • jačanje zdravstvenih sustava, njihove otpornosti i učinkovitog korištenja resursa.
 
Prihvatljive aktivnosti jesu djelovanje u okviru promicanja zdravlja i prevencije bolesti, nabava kojom se dopunjuje stvaranje nacionalnih zaliha ključnih proizvoda potrebnih tijekom krize na razini Europske unije, podupiranje globalnih obveza i zdravstvenih inicijativa te tehnička i administrativna pomoć za provedbu programa u okviru gore navedenih ciljeva.
 
Program se provodi putem godišnjih programa rada. Mjere će biti organizirane u četiri tematska područja: sprečavanje bolesti, pripravnost za krize, zdravstveni sustavi te digitalizacija.
 
Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 5,3 milijardi eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/522.
 
Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (eng. EU Civil Protection Mechanism Programme)Mehanizam Unije za civilnu zaštitu usmjeren je na jačanje suradnje između Europske unije i država članica i olakšavanje koordinacije u području civilne zaštite kako bi se poboljšala učinkovitost sustava za prevenciju, pripremu i odgovor na prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim djelovanjem.
 
Zaštita koja se osigurava ovim mehanizmom obuhvaća zaštitu stanovništva, ali također i okoliša i imovine, uključujući i kulturnu baštinu, od svih vrsta prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, uključujući posljedice terorističkog djelovanja, tehnoloških, radioloških ili ekoloških katastrofa, onečišćenja mora, hidrogeološke nestabilnosti i hitnih zdravstvenih situacija, do kojih dolazi unutar ili izvan Unije.
 
Prihvatljive aktivnosti unutar ovog Programa jesu:
 • projekti prevencije koji pridonose razvoju politika prevencije nesreća, povezivanju dionika i politika kroz ciklus upravljanja nesrećama te poboljšanja učinkovitosti postojećih instrumenata politike za prevenciju nesreća
 • projekti pripravnosti (otkrivanje, edukacija, umrežavanje, vježbe, mobilizacija stručnjaka) koji pridonose poboljšanju učinkovitosti žurnog djelovanja unaprjeđenjem pripravnosti i svijesti o snagama civilne zaštite, potpori nastojanjima zaštite građana, okoliša i imovine u slučaju prirodnih katastrofa i katastrofa uzrokovanih ljudskim djelovanjem, omogućavaju suradnju među zemljama u kontekstu pripravnosti civilne zaštite i onečišćenja mora.
 • projekti koji pridonose promicanju i jačanju daljnje izgradnje mreže znanja, partnerstva i umrežavanja u okviru mreže znanja MUCZ-a u sklopu koje se financiraju i terenske mreže civilne zaštite.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 3 319 480 eura (VFO 2021. – 2027. + Instrument EU-a za oporavak).
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čine Uredba (EU) 2021/836 i Odluka (EU) 2019/420.

Program Pravosuđe (eng. Justice Programme)Program Pravosuđe jedan je od dvaju programa u okviru novog Fonda za pravdu, prava i jednakosti. Nastavno na Program Pravosuđe iz programskog razdoblja 2014. – 2020. i dalje se nastavlja podupiranje daljnjeg razvoja europskog područja pravde utemeljena na vladavini prava, neovisnosti i nepristranosti pravosuđa, uzajamnom priznavanju i povjerenju, pristupu pravosuđu te na pravosudnoj suradnji, čime se također jačaju demokracija, vladavina prava i zaštita temeljnih prava.
 
Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog Programa jesu:
 • podizanje javne svijesti i širenje informacija radi unaprjeđenja znanja o politikama i pravu Unije
 • uzajamno učenje i razmjena dobrih praksi među dionicima
 • analitičke aktivnosti i aktivnosti praćenja radi unaprjeđenja znanja i razumijevanja mogućih prepreka neometanom funkcioniranju europskog područja pravde
 • osposobljavanje relevantnih dionika radi unaprjeđenja znanja o pravu i politikama Unije
 • razvijanje i održavanje alata informacijske i komunikacijske tehnologije kao i alata e-pravosuđa
 • razvijanje kapaciteta ključnih mreža na europskoj razini i europskih pravosudnih mreža
 • podupiranje organizacija civilnog društva i neprofitnih dionika aktivnih u područjima obuhvaćenim Programom
 • unaprjeđenje znanja o Programu.

Ukupan proračun ovog Programa za programsko razdoblje 2021. – 2027. iznosi 305 milijuna eura.
 
Više informacija o Programu potražite na poveznici.
 
Pravni temelj ovog Programa čini Uredba (EU) 2021/693.