clanak False

Pogrebnička djelatnost

03.01.2022.
Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe.

Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

Pravna ili fizička osoba upisana u odgovarajućem registru za obavljanje pogrebničke djelatnosti dužna je prije početka obavljanja ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti podnosi se Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje  na čijem području je sjedište pogrebnika.

Fizičke i pravne osobe koje su  na dan stupanja na snagu (07. travnja 2015. godine) ovoga Zakona obavljale pogrebničku djelatnost dužne su uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana njegova stupanja na snagu, te su dužne ishoditi rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Fizičkoj i pravnoj osobi koja ne ishodi rješenje u određenom roku prestaje pravo na obavljanje djelatnosti, o čemu mjesno nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležni ured Grada Zagreba donosi rješenje.

Pogrebnici koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona upisani u odgovarajućem registru mogu pristupiti polaganju ispita o stručnoj osposobljenosti bez obveze udovoljavanja uvjetu najmanje završenog srednjeg strukovnog obrazovanja u trogodišnjem trajanju.

Osnovni propis:

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15 i 98/19)