clanak False

Odjel za analitičko-statističke poslove

11.03.2024.
Voditeljica Odjela za analitičko-statističke poslove: Mr.sc. Anita Zelić
Tel: 01/610-1268
E-mail: Anita.Zelic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi i aktivnosti za potrebe planiranja i upravljanja upravnim tijelom, a posebno poslovi prikupljanja i obrade primarnih i sekundarnih podataka o mjerama koje provodi Ured i ustanove i druge pravne osobe čiji je osnivač Grad Zagreb, a koji se odnose na socijalnu zaštitu i socijalnu skrb, zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, sveobuhvatnu skrb hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osobe s invaliditetom, podršku djeci i obiteljima, podršku osobama starije životne dobi i druge, poslovi uspostave, praćenja i vođenja statističkih baza podataka o mjerama iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda te poslovi koordinacije i integriranja istih za potrebe planiranja i razvoja politike Grada iz područja u djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, sudjelovanje u osmišljavanju i planiranju istraživanja u cilju prikupljanja primarnih podataka, statističku obradu i interpretaciju prikupljenih podataka, pripremu statističkih pokazatelja te pružanja podataka na zahtjev čelnika tijela Ureda i drugih korisnika podataka, pružanja pomoći korisnicima u tumačenju statističkih podataka, poslovi izrade statističkih izvještaja kao baze za procijene učinkovitosti postojećih aktivnosti, programa ili mjera koje se provode, ali i s tim u svezi za predlaganje novih mjera iz različitih područja koje su u nadležnosti Ureda, poslovi prezentacije rezultata, izrada ostalih ekonomsko‑analitičkih podloga te analiziranje utjecaja tekućih gospodarskih kretanja na postojeće mjere koje provodi Ured kao i na rad ustanova, iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, sudjelovanje u izradi prijedloga mišljenja na promjene cijena usluga u djelatnostima iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda.