clanak False

Obvezni prilozi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

19.04.2017.

 

1. ZAHTJEVNA ZGRADA (čl. 11.)

Zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400m2/zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000m2 bruto/zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu:

1. Tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja, koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjer geodezije, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu;

2. Tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni arhitekt;

3. Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva o ispunjenom bitnom zahtjevu mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi odnosno njezinom dijelu;

4. Za zgrade javne namjene -  izjave: ovlaštenog arhitekta te ovlaštenih inženjera građevinarstva, elektrotehnike i strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev zaštite od požara prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njenom dijelu;

5. Prema članku 15. Zakona: potvrdu Sektora za promet/Hrvatskih autocesta (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru prometne građevine/autoceste), HAKOM-a (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru komunikacijske građevine), Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (ako je zgrada izgrađena unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar), suglasnost Hrvatskih voda (ako je zgrada izgrađena na vodnom dobru); uvjerenje Državne geodetske uprave ako zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 (ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi);
6. ispunjeni obrazac Hrvatskih voda – IM-1 ili IM-2 (iskaz mjera za obračun vodnog doprinosa). 

 

2. MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA (čl. 12.)

Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m2/zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000m2:

1. Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu;

2. Tri primjerka snimke izvedenog stanja, koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva;

3.  Prema članku 15. Zakona: potvrdu Sektora za promet/Hrvatskih autocesta (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru prometne građevine/autoceste), HAKOM-a (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru komunikacijske građevine), Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (ako je zgrada izgrađena unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar), suglasnost Hrvatskih voda (ako je zgrada izgrađena na vodnom dobru); uvjerenje Državne geodetske uprave ako zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 (ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi);
4. ispunjeni obrazac Hrvatskih voda – IM-1 ili IM-2 (iskaz mjera za obračun vodnog doprinosa). 

 

3. JEDNOSTAVNA ZGRADA (čl. 13.)

Zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100m2/zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400m2:

1. Tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana, ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu;

2. Iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima), te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva;

3. Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade);

4. Iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru prema kriterijima iz članka 27. Zakona koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

5. Prema članku 15. Zakona: potvrdu Sektora za promet/Hrvatskih autocesta (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru prometne građevine/autoceste), HAKOM-a (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru komunikacijske građevine), Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (ako je zgrada izgrađena unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar), suglasnost Hrvatskih voda (ako je zgrada izgrađena na vodnom dobru); uvjerenje Državne geodetske uprave ako zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 (ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi);
6. ispunjeni obrazac Hrvatskih voda – IM-1 ili IM-2 (iskaz mjera za obračun vodnog doprinosa).
 

4. POMOĆNA ZGRADA U FUNKCIJI OSNOVNE ZGRADE (čl. 14.)

Pomoćna  zgrada koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50m2:

1. Tri primjerka kopije katastarskog plana ;

2. Akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

3. Prema članku 15. Zakona: potvrdu Sektora za promet/Hrvatskih autocesta (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru prometne građevine/autoceste), HAKOM-a (ako je zgrada izgrađena u planiranom ili istraženom koridoru komunikacijske građevine), Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (ako je zgrada izgrađena unutar arheološkog nalazišta ili zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili ako je rekonstruirani dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar), suglasnost Hrvatskih voda (ako je zgrada izgrađena na vodnom dobru); uvjerenje Državne geodetske uprave ako zgrada nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 (ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011. ili je do toga dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi).

* Pod građevinskom bruto površinom nezakonito izgrađene zgrade podrazumijeva se građevinska bruto površina jedne zgrade, bez obzira na broj nezakonito izgrađenih ili drugih zgrada izgrađenih na istoj katastarskoj čestici i bez obzira na broj nezakonito izgrađenih zgrada za koje se donosi rješenje o izvedenom stanju.