clanak False

Objave kolektivnih ugovora

03.01.2022.
- uređeno je odredbama Zakona o radu (Narodne novine 93/14, 127/1798/19 i 15122), u daljem tekstu Zakon i Pravilnika o načinu objave kolektivnih ugovora (Narodne novine  146/14), u daljem tekstu Pravilnik.
- Kolektivni ugovor mora se javno objaviti. Propust poslodavca da objavi kolektivni ugovor koji ga obvezuje, ne utječe na izvršenje njegovih obveza iz istog.
- Kolektivni ugovor ili njegovu promjenu poslodavac mora na primjeren način učiniti radnicima dostupnim na uvid .
- Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora koja obvezuje samo jednog poslodavca, neovisno o području primjene, objavljuje poslodavac na način propisan za objavu pravilnika o radu.
- Kolektivni ugovor ili promjena kolektivnog ugovora koja obvezuje dva ili više poslodavca i u kojemu je područje kao područje primjene navedeno područje Republike Hrvatske ili područje dviju ili više županija, objavljuje se u Narodnim novinama.
- Kolektivni ugovor ili promjenu kolektivnog ugovora na objavu daje stranka kolektivnog ugovora koja je stranka na strani poslodavca.
- Kolektivni ugovor ili njegova promjena mora se objaviti u roku od 30 dana od dana sklapanja ili promjene kolektivnog ugovora.

Prekršaji sindikata i udruge sindikata više razine i prekršaji udruge poslodavaca i udruge poslodavaca više razine

Poslodavac pravna osoba, udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine čini prekršaj ako kolektivni ugovor ne objavi na propisani način.