clanak False

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA I ODGOVORI

19.03.2021.
1. Na koji način se ulazi u sustav e-Građani?
 ODGOVOR: U sustav e-Građani za potrebe podnošenja prijave na Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna Grada Zagreba za 2021. (dalje u tekstu Natječaj)  ulazi se putem vjerodajnica (certifikata) sigurnosne razine 3 ili više. 
Prijava ili logiranje u sustav NIAS (Nacionalni identifikacijski i autorizacijski sustav) omogućena je fizičkim osobama, a može se izvršiti putem nove, elektroničke osobne iskaznice (eOi), elektroničke propusnice FINA-e ili tokenom nekih od banaka čije su vjerodajnice ponuđene na stranicama e-Građani. 
Detaljne upute nalaze se na stranicama https://pretinac.gov.hr/KorisnickiPretinac/eGradani.html
 
2. S kojim verzijama Internet preglednika je moguće pristupiti ePrijavnicama i popunjavati elektroničku prijavu? 
ODGOVOR: ePrijavnicama i popunjavanju elektroničke prijave moguće je pristupiti koristeći Internet Explorer verzije 11 (IE11) ili noviji te ažurirani Google Chrome, Mozilla Firefox i Edge. 
 
3. Tko može u ime udruge podnijeti prijavu na natječaj u sustavu ePrijavnice? 
ODGOVOR: Prijavu na natječaj u ime udruge može podnijeti osoba ovlaštena za zastupanje udruge. Ovaj uvjet propisan je Pravilnikom o financiranu udruga iz proračuna Grada Zagreba  (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/19)  i naveden u uvjetima natječaja. U suprotnom, ukoliko prijavu podnese za to neovlaštena osoba prijava će zbog neispunjavanja uvjeta natječaja biti odbijena.
 
4. Može li prijavu podnijeti osoba koja je za to opunomoćena od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge? 
ODGOVOR: Prijavu može podnijeti osoba kojoj je osoba ovlaštena  za zastupanje udruge izdala specijalnu punomoć za podnošenje prijave na Natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz Proračuna za 2021. Punomoć mora biti ovjerena kod javnog bilježnika i priložena uz prijavu na način da se kao poseban dokument učita u sustavu ePrijavnice u rubrici OSTALI DOKUMENTI. Iz punomoći mora biti jasno vidljivo da je izdana isključivo u svrhu prijave na aktualne natječaje Grada Zagreba.
 
5. Što u slučaju kada postoje dvije ili više ovlaštenih osoba za zastupanje udruge?  
ODGOVOR: U slučaju da postoje dvije ili više ovlaštenih osoba za zastupanje udruge svaka može podnositi prijavu/e na natječaj. Svaka od osoba ovlaštenih za zastupanje može vidjeti isključivo prijavu/e na kojoj radi i koju je podnijela. 
 
6. Može li se spremiti prijava u tijeku rada, odnosno kako se pohranjuje prijava koja nije dovršena i nije podnesena? 
ODGOVOR: Prijava se može kao nedovršena spremiti i rad na njoj se može naknadno nastaviti. Spremiti se može u samom sustavu ePrijavnice odabirom opcije SPREMI PRIJAVU. Isto tako, može se pohraniti i na osobnom računalu u PDF formatu. Tako spremljena prijava može se ispisati ili poslati primjerice e-mailom trećim osobama, ali se na samoj  prijavi u PDF formatu ne može se nastaviti s radom u sustavu ePrijavnice.
 
7. Mogu li se pojedini dijelovi teksta ranije pripremiti i pohraniti na računalu, te unijeti u prijavu?  
ODGOVOR:  Mogu. Sadržaj teksta može se kopirati (copy-paste) u svako od polja elektroničke prijave koja predviđa unos podataka u tekstualnom obliku.
 
8. Tko može nastaviti rad u sustavu kada je prijava predana, primjerice predati izvještaj za odobreni projekt/program? 
ODGOVOR: Izvještaj predaje ovlaštena osoba koja je prijavu i podnijela. Ukoliko do trenutka predaje izvještaja dođe do promjene osobe ovlaštene za zastupanje takvi slučajevi rješavat će se pojedinačno s nadležnim uredom.
 
10. Što ukoliko je dokumentacija koja se predaje u privitku opsežna, može li se sažeti?

ODGOVOR: Ako je potrebno učitati više od jednog sadržaja priloga, potrebno je dokumentaciju sažeti (ZIP) i takvu priložiti. Veličina je ograničena do 250 MB. 
 

11. Je li ograničena količina teksta koja se može upisati u prijavu? 
ODGOVOR: Za svako tekstualno polje ograničen je broj znakova koji se može unijeti. Informacija o točnom broju znakova koji se može unijeti u pojedine polje nalazi se pored samoga polja. 

12. Što ukoliko udruga nema partnera, treba li ispunjavati predviđeno polje u prijavi? 
ODGOVOR: U tom slučaju dovoljno je navesti da udruga nema partnera na projektu. Ukoliko udruga ima partnera, tada mora navesti detalje u partneru/ima te obvezno priložiti izjavu o partnerstvu.
 
13. Na kojem mjestu je moguće dobiti dodatne informacije o natječaju i načinu podnošenja prijave? 
ODGOVOR: U tekstovima svih objavljenih natječaja za financiranje programa / projekata udruga pod točkom 6. NAČIN PRIJAVE navedene su e-mail adrese ureda na koje se mogu postavljati pitanja vezana uz sam natječaj i način podnošenja prijave. 

14. Je li potrebno navesti imena zaposlenih osoba u udruzi, odnosno dostaviti popis zaposlenih, kao što je zatraženo u obrascu A1 – prijava na javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga, s obzirom na odredbe Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)?
ODGOVOR: U obrascu prijave nije potrebno navesti imena i prezimena zaposlenih osoba u udruzi niti dostaviti popis zaposlenih. Podatke treba navesti u zbirnom (statističkom) obliku, odnosno navesti ukupan broj zaposlenih, njihova zvanja, naziv radnih mjesta na kojima rade i sažetak opisa poslova.

Javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga za 2021.