clanak False

Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena

25.03.2020.
Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine br. 78/2015)  propisano je da se procjena vrijednosti nekretnina provodi na temelju podataka o kupoprodajnim cijenama i ugovorenim cijenama zakupa i/ili najma (čl. 57. stavak 1. Zakona). Člankom 58. stavkom 1. Zakona propisano je da se u svrhu provedbe Zakona pravo pribavljanja podataka imaju pravosudna i upravna tijela te procjenitelji u svrhu izrade procjembenih elaborata.“

Obrasci zahtjeva za izdavanje izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena:

VAŽNO: Kod ispunjavanja zahtjeva za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena za zemljišta u trasama prometnica (površine javne namjene) obavezno je u točki 4. zahtjeva upisati podatak o nazivu prometnice i oznaku parcelacijskog elaborata (npr. Kirinova ulica, RN-2563/2017 k.o. Sesvete).
Kod GUP-ovskih prometnica je u privitku zahtjeva potrebno priložiti grafički prikaz prostorno planske dokumentacije na temelju koje su utvrđena obilježja nekretnine sukladno načelu prethodnog učinka.
Izrađeni procjembeni elaborati koji budu upućeni na mišljenje procjeniteljskog povjerenstva neće biti razmatrani bez prethodno navedene grafike na kojoj treba biti ucrtana nekretnina koja je predmet procjene.

Zahtjev za izvadak - poredbene kupoprodajne cijene za zemljišta
Zahtjev za izvadak - poredbene kupoprodajne cijene za stanove
Zahtjev za izvadak - poredbene kupoprodajne cijene za poslovne prostore
Zahtjev za izvadak - poredbene kupoprodajne cijene za obiteljske kuće
Zahtjev za izvadak - poredbene zakupnine za zemljišta
Zahtjev za izvadak - poredbene zakupnine za poslovne prostore
Zahtjev za izvadak - poredbene najamnine za stanove
Zahtjev za izvadak - poredbene cijene za ostale vrste nekretnina

Zahtjev za izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena predaje se poštom, osobno na urudžbeni zapisnik (soba 40) u Vodnikovoj 14 ili na službeni mail: vrednovanje@zagreb.hr., a može se i podnijeti putem online servisa za građane e-Pisarnica prema uputama u nastavku.
Sve informacije mogu se dobiti na tel: 616-6243; 616-6267; 616-6221; 610-0355; 616-6283; 610-0325; 616-6276; 610-0320.
Upravne  pristojbe potrebno uplatiti sukladno Tar.br. 1. i Tar.br. 50. St.2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN 8/17 i 37/17)
Za zahtjev – plaćanje u biljezima 20,00 kn:
Za izvadak – iznos od 180,00 kn potrebno uplatiti na Račun br.: HR3423600001813300007; Poziv na broj: HR68 5703-OIB za pravne osobe; HR68 5711-OIB za fizičke osobe; Primatelj: Proračun Grada Zagreba; Svrha: upravna pristojba – ZKC/ Klasa.
Napomena: U ćeliji svrha plaćanja, obavezno navesti Klasu spisa ili opisati zahtjev (k.č, k.o, vrsta pravnog posla, vrsta nekretnine, datum zahtjeva).

ZA ZAHTJEVE PODNESENE PUTEM ON LINE SERVISA  e-Pisarnica
 
Zahtjev se može podnijeti putem navedenog servisa  na koji je način omogućen dohvat elektroničke isprave – izvatka iz zbirke kupoprodajnih cijena.
Servis je dostupan na web stranicama Grada Zagreba na poveznici ePisarnica. Izvadak iz zbirke kupoprodajnih cijena u elektroničkom obliku biti će zaprimljen elektronički u Osobni korisnički pretinac u sustavu e-Građani.

NAPOMENA:
Na zahtjev podnesen u sustavu e-Građani ne plaća se upravna pristojba sukladno Tar.br. 1. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (NN br. 8/17 i 37/17).
Za izvadak plaća se pristojba u iznosu od 180 kn sukladno Tar.br. 50. st.2. navedene Uredbe kako je ranije opisano.

VAŽNA OBAVIJEST
 
Sukladno priopćenju Stožera civilne zaštite od 19. ožujka 2020. u kojem se, između ostalih uputa sa ciljem sprječavanja širenja koronavirusa, apelira na slanje dokumentacije elektroničkim putem, Služba za vrednovanje će i nadalje izvatke iz ZKC-a dostavljati elektroničkim putem, ali oni sada mogu biti prilog elaboratu kao jednakovrijedan originalu.
 
Potpisan i ovjeren original izvatka iz ZKC-a sa dopisom biti će pohranjen u predmetu i neće se otpremati za vrijeme trajanja opasnosti od širenja koronavirusa, već naknadno ili na traženje podnositelja zahtjeva za izdavanje izvatka iz ZKC-a. 


Detaljne upute za korisnike