clanak False

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu

24.07.2023.
Sjedište: Šubićeva 38
Tel: 01 658-5232
Faks: 01 658-5298
E-mail: gku@zagreb.hr

PROČELNICA: Vera Marelja, dipl.iur.

Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu obavlja poslove koji se odnose na: unutarnju reviziju gradskih upravnih tijela, tijela mjesne samouprave, vijeća i predstavnika nacionalnih manjina i ustanova kojih je Grad osnivač, trgovačkih društava u vlasništvu Grada, odnosno većinskom vlasništvu Grada i drugih pravnih osoba kojima je osnivač Grad utvrđenih u Registru trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti, osim onih trgovačkih društava koja su, sukladno propisima, obvezna uspostaviti unutarnju reviziju, provođenje kontrola usmjerenih na osiguranje zakonitog, svrhovitog i pravodobnog prikupljanja i korištenja proračunskih sredstava i sredstava iz drugih izvora, ostvarivanja očekivanih rezultata te otkrivanja mogućih pogrešaka, odstupanja i nepravilnosti u gradskim upravnim tijelima, tijelima mjesne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada i ustanovama kojih je Grad osnivač, suradnju s Državnim uredom za reviziju, Središnjom harmonizacijskom jedinicom Ministarstva financija i drugim nadležnim tijelima te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

Radno vrijeme: početak između 7,30 i 8,30 i završetak između 15,30 i 16,30 sati.