clanak False

Sektor za financijske i pravne poslove i održavanje objekata

25.03.2024.
Pomoćnica pročelnice za financijske i pravne poslove i održavanje objekata - Vinka Jolić
Tel: 01 460-3321, faks: 01 460-3322
E-mail: vinka.jolic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz izradu i praćenje provedbe programa i plana sredstava za financiranje programa iz nadležnosti Ureda te raspolaganje sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje programa iz nadležnosti Ureda, prikupljanje i kontrola svih financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana sredstava za financiranje programa iz nadležnosti Ureda, prikupljanje, kontrola i obrada financijskih izvješća nositelja programa, priprema naredbi za isplate, vođenje evidencija ulaznih dokumenata i isplata, unosa i obrade financijskih podataka, uspostave i vođenja baza podataka u vezi korisnika sredstava i nositelja programa, praćenja ostvarivanja prava i obveza nositelja i korisnika programa, izrade financijskih podloga za donošenje financijskog plana ustanova i programa javnih potreba u kulturi, izrade nacrta godišnjeg plana rashoda i izdataka za poslovanje Ureda, izrade analiza i izvješća, odobravanja isplata i kontrola namjenskog korištenja sredstava u skladu s planom sredstava za financiranje programa iz nadležnosti Ureda i kontrola vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, financijska i pravna pitanja vezana uz izradu, sklapanje i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim ustanovama kulture, vođenja registra ugovora, pravni poslovi u vezi s osnivanjem i prestankom ustanova kulture, izrada nacrta akata u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, poslovi izrade odluka, sporazuma i drugih akata iz djelokruga Ureda, poslovi objedinjavanja prioriteta investicijskog ulaganja, investicijskog i tekućeg održavanja objekata gradskih ustanova u kulturi, planiranje, investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje objekata u kulturi što se financiraju sredstvima iz gradskog proračuna i drugih izvora, poslovi pripreme dokumentacije za potrebe rekonstrukcije i investicijskog održavanja objekata, praćenja realizacije investicijskog ulaganja i investicijskog i tekućeg održavanja objekata gradskih ustanova u kulturi, pripreme i analize dokumentacije za potrebe postupaka nabave za potrebe iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, što ih provodi gradsko upravno tijelo nadležno za poslove javne nabave.

ODJEL ZA FINANCIJSKE I PLANSKO-ANALITIČKE POSLOVE
Voditeljica Odjela za financijske i plansko-analitičke poslove - Darija Oslić
Tel: 01 460-3313
E-mail: darija.oslic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi nadzora i kontrole namjenskog trošenja sredstava koja se ustanovama u kulturi osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ureda, nadzora ostvarenja i trošenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, poslovi vezani za izradu i praćenje provedbe plana sredstava te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreba osiguravaju za financiranje javnih potreba u kulturi proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, priprema podataka za izradu i izrada Plana nabave Ureda te praćenje njegove realizacije, pripreme analitičkih podloga za izradu financijskih i drugih planova te izrada financijskog plana Ureda, izrade financijskih analiza i izvješća iz djelokruga Ureda, praćenje izvršavanja financijskog plana Ureda, analiza ekonomsko - financijskog poslovanja ustanova iz nadležnosti Ureda, praćenja dinamike isplate iz djelokruga Odjela, kontrole i obrade financijskih izvješća ustanova i izrade osvrta na izvještaje o poslovanju ustanova iz nadležnosti, predlaganja mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja ustanova, prikupljanja i kontrole financijskih dokumenata u vezi s izvršenjem plana financiranja ustanova iz nadležnosti Ureda, odobravanja isplata za financiranje programa javnih potreba u kulturi, formalne i suštinske kontrole Izjava o fiskalnoj odgovornosti ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač, priprema i izrada izjave o fiskalnoj odgovornosti za Ured, sudjelovanje u izradi kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi, kontrola dokumentacije za pokretanje postupaka nabave proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, poslovi u vezi s provedbom i izvršenjem plana sredstava kao i poslovi kontrole financijskih dokumenta iz djelokruga Ureda, pripreme naredbi za isplate iz djelokruga Ureda, vođenja evidencija ulaznih dokumenata i isplata iz djelokruga Ureda, računalni unos i obrada podataka i knjigovodstvene dokumentacije, uspostave i vođenja baza podataka u vezi s korisnicima sredstava i nositeljima programa iz djelokruga Ureda, dostave obavijesti o knjiženju iz djelokruga Ureda, obrade i kontrole računa i ostale knjigovodstvene dokumentacije prema kojima se vrši isplata iz djelokruga Ureda, izrada Zahtjeva za službena putovanja te obrada dokumentacije vezano za službena putovanja, izrada registra rizika za Ured i izvještavanje o rizicima i sudjelovanje u kontrolama na licu mjesta kod krajnjih korisnika, praćenje realizacije ugovora u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ureda, priprema podataka za izradu godišnjih i drugih izvještaja iz djelokruga Odjela.

ODSJEK ZA FINANCIJSKE POSLOVE
Voditeljica Odsjeka za financijske poslove- Dijana Stopnišek
Tel: 01 460-3319
E-mail: dijana.stopnisek@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi u vezi s provedbom i izvršenjem plana sredstava kao i poslovi kontrole financijskih dokumenta iz djelokruga Ureda, pripreme naredbi za isplate iz djelokruga Ureda, vođenja evidencija ulaznih dokumenata i isplata iz djelokruga Ureda, računalni unos i obrada podataka i knjigovodstvene dokumentacije, uspostave i vođenja baza podataka u vezi s korisnicima sredstava i nositeljima programa iz djelokruga Ureda, dostave obavijesti o knjiženju iz djelokruga Ureda, obrade i kontrole računa i ostale knjigovodstvene dokumentacije prema kojima se vrši isplata iz djelokruga Ureda, izrada Zahtjeva za službena putovanja te obrada dokumentacije vezano za službena putovanja, izrada registra rizika za Ured i izvještavanje o rizicima i sudjelovanje u kontrolama na licu mjesta kod krajnjih korisnika, praćenje realizacije ugovora u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ureda, priprema podataka za izradu i izrada Plana nabave Ureda, priprema podataka za izradu financijskog plana te izmjena i dopuna, priprema podataka za izradu godišnjih i drugih izvještaja.

ODSJEK ZA PLANSKO-ANALITIČKE POSLOVE
Voditelj Odsjeka za plansko-analitičke poslove - kontakt osoba
Tel: 01 460-3313

- obavljaju se poslovi nadzora i kontrole namjenskog trošenja sredstava koja se ustanovama u kulturi osiguravaju iz proračuna Grada Zagreba i drugih izvora u suradnji s drugim ustrojstvenim jedinicama Ureda, nadzora ostvarenja i trošenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, poslovi vezani za izradu i praćenje provedbe plana sredstava te raspolaganja sredstvima koja se u proračunu Grada Zagreb osiguravaju za financiranje javnih potreba u kulturi proračunskih korisnika iz nadležnosti Ureda, sudjelovanje u izradi i praćenju realizacije Plana nabave iz djelokruga Ureda, pripreme analitičkih podloga za izradu financijskih i drugih planova te izrada Financijskog plana Ureda, izrade financijskih analiza i izvješća iz djelokruga Ureda, praćenje izvršavanja financijskog plana Ureda, analiza ekonomsko - financijskog poslovanja ustanova iz nadležnosti Ureda, praćenje dinamike isplata iz djelokruga Odsjeka, kontrole i obrade financijskih izvješća i izrade osvrta na izvještaje o poslovanju ustanova iz nadležnosti, predlaganje mjera i rješenja u cilju poboljšanja organizacije i uspješnosti poslovanja ustanova, prikupljanje i kontrole financijskih dokumenta u vezi s izvršenjem plana financiranja ustanova iz nadležnosti Ureda, odobravanje isplata za financiranje programa javnih potreba u kulturi, formalna i suštinska kontrola Izjava o fiskalnoj odgovornosti ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač, priprema i izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti za Ured, sudjelovanje u izradi kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi, kontrola dokumentacije za pokretanje postupaka nabave proračunskih korisnika iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda.


ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE
Voditeljica Odjela za pravne poslove - Ivana Crnković
Tel: 01 460-3307
E-mail: ivana.crnkovic@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi praćenja stanja i propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, izrade nacrta općih akata iz djelokruga Ureda, davanje mišljenja o nacrtima zakona i drugih propisa u područjima iz djelokruga, odnosno nadležnosti Ureda, pravni poslovi u vezi s osnivanjem i prestankom ustanova u kulturi, izrada nacrta akata u vezi s ostvarivanjem osnivačkih prava nad tim ustanovama, pružanje stručne pomoći gradskim ustanovama u kulturi kod izrade nacrta odluka o promjeni djelatnosti, sjedišta i ostalim statutarnim promjenama, izrade nacrta akata u postupku imenovanja i razrješenja ravnatelja te imenovanja i razrješenja članova upravnih vijeća gradskih ustanova u kulturi, u okviru ovlasti osnivača, suradnje s nadležnim gradskim upravnim tijelima i drugim nadležnim subjektima radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na nekretninama ustanova u kulturi, vođenje evidencije i izrada mišljenja o sudskim postupcima u kojima sudjeluju gradske ustanove u kulturi, pružanja stručne pomoći u postupku osnivanja i rada kulturnih vijeća, priprema stručnih podloga za sklapanje ugovora i izrada ugovora koji se sklapaju iz nadležnosti Ureda, poslovi vezani uz sklapanje i provedbu kolektivnog ugovora za zaposlene u gradskim ustanovama u kulturi, pružanje stručne pomoći u izradi odluka, ugovora i drugih akata u vezi s promicanjem ljudskih prava, razvojem civilnog društva i pravima nacionalnih manjina, suradnje s nadležnim institucijama, pravnim osobama te gradskim upravnim tijelima u primjeni propisa iz nadležnosti Ureda.

ODJEL ZA PLANIRANJE I ODRŽAVANJE OBJEKATA
Voditeljica Odjela za planiranje i održavanje objekata - Suzica Bušljeta
Tel: 01 460-3306
E-mail: suzica.busljeta@zagreb.hr

- obavljaju se poslovi vezani uz investicijska ulaganja, investicijsko i tekuće održavanje i opremanje objekata gradskih ustanova u kulturi i prostora koji su Uredu dodijeljeni na korištenje i upravljanje za potrebe obavljanja djelatnosti iz djelokruga odnosno nadležnosti Ureda, što uključuje poslove prikupljanja i analize podataka s ciljem definiranja potreba i utvrđivanja prioriteta u vremenskom i financijskom okviru, planiranja i praćenje provedbe ulaganja što se financiraju sredstvima iz gradskog proračuna i drugih izvora, poslove pregleda i analiza zaprimljene dokumentacije u svrhu upućivanja na daljnju obradu drugim gradskim upravnim tijelima te praćenja njihove realizacije, sudjelovanja u pripremi dokumentacije potrebne za provedbu postupaka nabave, a što ih provodi upravno tijelo nadležno za poslove nabave, vođenja evidencija o stanju objekata i opreme, praćenja izvršenja ugovora za radove, usluge i opremu, sudjelovanja u postupcima izrade prostornih planova te u postupcima izrade kratkoročnih i dugoročnih planova izgradnje novih i rekonstrukcije postojećih objekata, sudjelovanja u izradi i izrada projektnih zadataka za investicijska ulaganja i održavanja u postojeće objekte i prostore i izgradnju novih objekata kulturne namjene, pružanja podataka i informacija ustanovama u kulturi kao i informacija potrebnih za rad tijela mjesne samouprave i drugih gradskih upravnih tijela, suradnje s drugim gradskim upravnim tijelima koji sudjeluju u poslovima izgradnje, rekonstrukcije i opremanja kulturnih objekata i prostora, neposredne provedba gradskih odluka i osiguravanja njihove provedbe u vezi s osiguranjem objekata, osiguranjem imovine i osiguravanjem od odgovornosti ustanova u djelatnosti te zaštitom objekata ustanova u kulturi.